Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2 1
Názov vyzvania: Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2 1. Formálne náležitosti:
Operačný program: Technická pomoc
Prioritná os: 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ: 1 - Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
1.1. Poskytovateľ:
Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej aj „Úrad vlády SR“ alebo „ÚV SR“), riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj „RO OP TP“)
Adresa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika
1.2. Dĺžka trvania vyzvania:
Typ vyzvania: otvorené
Dátum vyhlásenia: 14/12/2018
Dátum uzavretia: do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia RO OP TP z dôvodu uspokojenia dopytu oprávnených žiadateľov alebo zabezpečenia efektívneho finančného riadenia zo strany RO OP TP. Presný dátum uzavretia vyzvania zverejní RO OP TP na webovom sídle http://optp.vlada.gov.sk.
1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)
Indikatívna výška zdrojov Európskej únie (ďalej aj „EÚ“) v rámci vyzvania je 2 256 650,00 €.
Vyzvanie_17
Prílohy17
Skočiť na hlavné menu