Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ SNP Sučany


Dátum: 14.05.2021

Obrázok k aktualite Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ SNP Sučany
Názov: Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ SNP Sučany





Sučany
Kód projektu: NFP302020K539
Popis projektu: Základná škola SNP v Sučanoch sa nachádza v okrese Martin v obci Sučany situovanej v bezprostrednom susedstve sídla okresu, s ktorým ho spája priemyselný park Sučany. Škola momentálne nie je schopná plnohodnotne plniť požiadavky na vzdelávanie predmetov chémia a biológia podľa odporúčaní inovovaného školského vzdelávacieho programu. Cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov Základnej školy SNP v Sučanoch, čo je v súlade so špecifickým cieľom 2.2.2 IROP, pričom k tomuto cieľu sa prispeje skvalitnením podmienok najmä v oblasti vzdelávania v prírodovedne a jazykovo orientovaných predmetoch.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov Základnej školy SNP v Sučanoch, čo je v súlade so špecifickým cieľom 2.2.2 IROP, pričom k tomuto cieľu sa prispeje skvalitnením podmienok najmä v oblasti vzdelávania v prírodovedne a jazykovo orientovaných predmetoch.
 Sučany1
Hlavné aktivity projektu:
  1. Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne
  2. Modernizácia vybavenia školskej knižnice
  3. Vytvorenie biologicko-chemickej učebne
  4. Drobné stavebno – technické úpravy
Sučany2
Situácia po realizácii projektu: Vďaka realizácii projektu získa Základná škola v Sučanoch primerané podmienky na zabezpečenie rozvíjania kľúčových kompetencií svojich žiakov súvisiacich s prírodovedným a jazykovým vzdelávaním. Možno očakávať, že skvalitnenie výučby chémie, biológie, ruského jazyka, angličtiny a nemčiny a v neposlednom rade tiež prírodovedy povedie aj k zvýšeniu atraktívnosti týchto predmetov u žiakov základnej školy, čo môže zásadne ovplyvniť ich rozhodovanie o pokračovaní v štúdiu týchto predmetov aj na stredných školách.
Sučany3
 
Prijímateľ: Obec Sučany
Celkové oprávnené náklady projektu: 97 564,31€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 92 686,09€
Vlastné zdroje: 4 878,22  €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: august 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: október 2018
 
Sučany5
Skočiť na hlavné menu