Šanca pre kvalitnejšie vzdelávanie žiakov so ŠVVP


Dátum: 18.05.2021

Obrázok k aktualite Šanca pre kvalitnejšie vzdelávanie žiakov so ŠVVP
Názov: Šanca pre kvalitnejšie vzdelávanie žiakov so ŠVVP
ITMS Kód projektu: 312011J390
iaci
Krátky popis:
Cieľom projektu je zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom a utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu.
Prvá hlavná aktivita projektu s názvom „Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením“ bola zameraná na činnosť dvoch asistentov učiteľa zamestnaných na plný úväzok primárne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania na pridelenie asistenta učiteľa. Cieľom je utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšenie školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Druhá hlavná aktivita projektu s názvom „Podpora inklúzie prostredníctvom špeciálnych pedagógov“ bola zameraná na činnosť dvoch špeciálnych pedagógov zamestnaných na plný úväzok primárne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sekundárne pre všetkých žiakov školy, ktorí budú potrebovať pomoc špeciálneho pedagóga. Cieľovou skupinou projektu sú primárne žiaci so ŠVVP, sekundárnou cieľovou skupinou budú všetci ostatní žiaci školy, ktorí budú potrebovať pomoc členov inkluzívneho tímu.
Bezprostredným výstupom projektu je počet žiakov so ŠVVP zapojených do realizácie projektu a jeho jednotlivých aktivít a počet žiakov, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu.
Následným výstupom projektu je dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu.
iaci1

Prijímateľ:  Základná škola, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča, Mgr. Katarína Hromcová, 0907 803 874, khromcova@gmail.com, https://zsmieru.sk/
Celkové oprávnené náklady projektu:  165 960 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   141 066 EUR zdroj EÚ, 16 596 EUR zdroj ŠR
Vlastné zdroje:  8 298 EUR
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 01.05.2018-30.04.2021
iaci2
Skočiť na hlavné menu