Sanácia environmentálnej záťaže v areáli JAS Bardejov bude stáť takmer 3,8 milióna eur


Dátum: 02.02.2021

Obrázok k aktualite  Sanácia environmentálnej záťaže v areáli JAS Bardejov bude stáť takmer 3,8 milióna eur

Sanácia environmentálnej záťaže v areáli podniku JAS v Bardejove bude Ministerstvo hospodárstva SR stáť takmer 3,8 milióna eur s DPH. Samotnú sanáciu za 3,67 milióna eur s DPH bude riešiť skupina dodávateľov GEO-ENVI ako vedúci združenia so zhotoviteľmi Geo Slovakia, s.r.o., Košice a Envirocentrum, s.r.o., Košice, ktorí vyšli ako úspešní uchádzači o zákazku vo verejnom obstarávaní. V súťaži ponúkli najnižšiu cenu spomedzi štyroch predložených ponúk. Pôvodne predpokladaná hodnota zákazky bola 4,15 milióna eur s DPH.

Ďalších 115-tisíc eur s DPH bude rezort hospodárstva stáť odborný geologický dohľad pri sanácii záťaže. Zabezpečí ho spoločnosť HGM - Žilina, s.r.o., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní spomedzi troch ponúk. Financie na sanáciu environmentálnej záťaže v Bardejove vo výške 4,56 milióna eur poskytlo Ministerstvu hospodárstva SR v rámci nenávratného finančného príspevku z európskych zdrojov Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia. Sanácia má byť ukončená do konca júna 2023.

Verejné obstarávanie vyhlásil rezort hospodárstva už v novembri 2019. Predmetom sanácie je environmentálna záťaž nachádzajúca sa v priestore areálu bývalého podniku JAS Bardejov, ktorý leží v priemyselnej zóne mesta. Väčšina informácií o nej vychádza z podrobného geologického prieskumu lokality z roku 2015. Záťaž vznikla ako dôsledok priemyselnej obuvníckej výroby ešte pred rokom 1992. Pri výrobnej činnosti sa používali rôzne lepidlá, odmasťovače, plasty, farbivá s obsahom organických zlúčenín, ale aj ropné látky, chlórované uhľovodíky (ClU) a iné. Tieto boli skladované v nevhodných priestoroch a pri likvidácii výroby ako odpad zneškodnené zakopaním v areáli JAS.

V rámci areálu bývalého podniku JAS Bardejov je pravdepodobne najviac ovplyvnená severovýchodná a východná časť, kde boli situované okrem časti výrobných hál aj sklady horľavín a olejov, chemikálií a výrobňa lepidiel. Každá z týchto prevádzok je potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia a podzemných vôd, a tiež blízkeho povrchového toku Kamenec. V dôsledku prúdenia podzemných vôd je ohrozená aj južná a juhovýchodná časť areálu. Prieskumné práce dokumentovali znečistenia pásma prevzdušnenia chrómom, alifatickými uhľovodíkmi, ktoré boli dokumentované aj v podzemnej vode spolu s alifatickými chlórovanými uhľovodíkmi. Prítomnosť ostatných sledovaných ukazovateľov sa prejavovala iba lokálne.

Cieľom sanácie environmentálnej záťaže je predovšetkým ohraničenie rozsahu znečistenia v horninovom prostredí a podzemnej vode, odstránenie príčin vzniku environmentálnej záťaže a obmedzenie šírenia sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí. Úlohou je takisto odstránenie kontaminácie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, zabezpečenie environmentálne vhodného nakladania s odpadmi vzniknutými počas sanácie a zabezpečenie rekultivácie sanovanej lokality.

V súčasnosti je areál JAS rozdelený medzi viacerých vlastníkov, niektoré objekty zbúrali a na ich mieste sú nové prevádzky. Centrálnu časť bývalého areálu JAS predstavuje tzv. hnedý priemyselný park, ktorý bol financovaný z fondov Európske únie. Obuvnícka výroba sa v časti lokality vykonáva aj v súčasnosti, ale so zmenšenou intenzitou a inovovaným charakterom výroby.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu