Rozšírenie salaša pod Maginhradom


Dátum: 16.11.2020

Obrázok k aktualite Rozšírenie salaša pod Maginhradom
 salas
Názov projektu Rozšírenie salaša pod Maginhradom
Kód projektu 064BB070031
Prijímateľ Názov KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Sídlo Veľké Teriakovce, Hlavná 137, 98051
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6                
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Veľké Teriakovce      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.09.2016 12.03.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 1420206
Z toho NFP 307250,57
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo rozšíriť kapacity existujúceho podniku formou rozšírenia existujúcich ubytovacích kapacít a širokou ponukou doplnkových činností odohrávajúcich sa vo vidieckom prostredí obce Veľké Teriakovce. Zadefinovaný cieľ je plne v súlade s cieľom Opatrenia 6.4., ktoré predstavuje diverzifikáciu smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam vo vidieckom prostredí. V danom prípade sa jedná o činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Touto aktivitou došlo k posilneniu vidieckeho cestovného ruchu, tvorbe pracovných miest na vidieku.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Predmetom projektu bola novostavba dvoch objektov, ktoré kombinovane poskytujú  služby ubytovania a wellness. Tieto novostavby sú súčasťou areálu Salaša pod Maginhradom, pričom celý areál je lokalizovaný vo vidieckom prostredí obce Veľké Teriakovce. Touto aktivitou došlo k posilneniu vidieckeho cestovného ruchu, tvorbe pracovných miest na vidieku. Nosnou časťou predkladaného projektu je poskytovanie doplnkových služieb, ktoré tvoria viac ako 50% výdavkov investície.

Skočiť na hlavné menu