Rozšírenie kapacity MŠ Margecany


Dátum: 13.07.2021

Obrázok k aktualite Rozšírenie kapacity MŠ Margecany

Názov: Rozšírenie kapacity MŠ Margecany
margecany

Kód projektu: 302021H675
Popis projektu: Zámerom projektu bolo prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Margecany. Projekt bol zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom rozšírenia, stavebných úprav a modernizácie existujúcej vzdelávacej infraštruktúry realizáciou oprávnených aktivít, čím sa dosiahlo zvýšenie kapacity zariadenia o 13 miest. Potreba realizácie projektu vyplynula z narastajúcich požiadaviek rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, ktorej vtedajšia kapacita bola prekročená a vedenie školy evidovalo stále viac nevybavených žiadostí.

Cieľ projektu: Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Margecany.
margecany1
Hlavné aktivity projektu:
  • Rozšírenie kapacity MŠ
  • Úprava areálu MŠ
  • Vybavenie MŠ
Situácia po realizácii projektu: 
Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita MŠ o minimálne 13 miest  v rámci novovytvorených priestorov, čo má pozitívny dopad predovšetkým  v sociálnej oblasti pre mladé rodiny, kde došlo k zlepšeniu ich životných podmienok.
margecany2
Prijímateľ: Obec Margecany
Celkové oprávnené náklady projektu: 235 520 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 223 744 €
Vlastné zdroje: 11 776 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: marec 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: október 2018
 
Skočiť na hlavné menu