Rozšírenie kapacity MŠ Machulince prístavbou, úprava areálu a materiálne vybavenie


Dátum: 05.03.2019

Obrázok k aktualite Rozšírenie kapacity MŠ Machulince prístavbou, úprava areálu a materiálne vybavenie
Názov: Rozšírenie kapacity MŠ Machulince prístavbou, úprava areálu a materiálne vybavenie

Krátky popis:
Predmetom realizácie projektu sú stavebné úpravy na existujúcej budove MŠ (prístavba a rekonštrukcia), pričom úpravou vnútorných priestorov MŠ budú  kapacity materskej školy zvýšené zo súčasných 24 na 34 detí a výhľadovo s rastom kapacity na 35 detí. Areál MŠ Machulince prejde počas realizácie projektu čiastočnou obnovou a v rámci obstarania materiálno – technického vybavenia MŠ Machulince budú zakúpené nové nábytkové zostavy a iné interiérové prvky.

Hlavný cieľ projektu:
Realizáciou projektu budú rozšírené existujúce priestory materskej školy a to za účelom zvýšenia kapacity materskej školy zo súčasných 24 na 34 detí a výhľadovo s rastom maximálnej kapacity na 35 detí. Definovať hlavný cieľ predkladaného projektu môžeme ako: zvýšenie zaškolenosti detí v materskej škole Machulince a prispievanie k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu.
machulince
Hlavné aktivity projektu:
1. Rozšírenie kapacity MŠ Machulince (prístavba, rekonštrukcia)
2. Úprava areálu MŠ Machulince
3. Obstaranie materiálno – technického vybavenia MŠ Machulince
 machulince1
Prijímateľ:  Obec Machulince
Celkové oprávnené náklady projektu:  127 000 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 120 650 € 
Vlastné zdroje:  6 350 € 
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: apríl 2018
machulince2
Ukončenie realizácie aktivít projektu: júl 2019
machulince3
Skočiť na hlavné menu