Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov


Dátum: 04.09.2019

Obrázok k aktualite  Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov
Stručný popis projektu:. Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít MŠ Žižkova v jeho elokovanom pracovisku na Turgenevovej ulici č. 38, zlepšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
iž
Cieľ projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Žižkova v elokovanom pracovisku a to rekonštrukciou objektu stavebno-technickými úpravami vrátane zmeny ich dispozície v nevyužívanom pavilón kde vzniknú 2 nové triedy umiestnenie pre 44 detí. Projektom sa zrenovuje verejná budova v mestskej oblasti a zabezpečí sa nové interiérové vybavenie MŠ.
iž1
Hlavné aktivity projektu:
1. Zvýšenie kapacity existujúceho objektu materskej školy
2. Zabezpečenie interiérového vybavenia
Súčasťou realizácie hlavnej aktivity č.1 je rekonštrukcia existujúceho objektu – stavebné úpravy vrátane zmeny dispozície. V rámci plánovaných stavebných prác budú vykonané tieto činnosti: búracie práce; nové exteriérové okná a dvere, úprava vonkajšieho schodiska s novou rampou, úprava vonkajšej terasy, nové zábradlie lodžií, nové vonkajšie omietky, rekonštrukcia spojovacej chodby; nové rozvody zásuviek a svetiel, nové podružné rozvádzače; vytvorenie nových povrchových úprav podláh, stien a podhľadov.
Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ bude zabezpečené v súlade so zákonom o VO a oprávnenosti výdavkov – ich špecifikácie v rámci výzvy. Žiadateľ uskutočnil prieskum trhu aby stanovil čo najpresnejšie ceny do rozpočtu projektu.
 iž2
Situácia po realizácii projektu: Realizáciou projektu sa začne riešiť problematika nedostatočných kapacít MŠ Žižkova a to v tomto prípade vytvorením až 44 nových miest pre deti. Nárast počtu detí v oblasti a potreby ich umiestnenia do MŠ potvrdzuje, že MŠ bude vykazovať udržateľnosť aj čo sa týka počtu detí.

Prijímateľ: mesto Košice
Celkové oprávnené náklady projektu:  228 109,40 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 216 703,93 €
Vlastné zdroje:  11 405,47 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: november 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: august 2018
iž3iž5iž5
Skočiť na hlavné menu