Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany


Dátum: 02.07.2019

Obrázok k aktualite Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany
Názov: Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany

Stručný popis projektu: V obci Kopčany sa nachádza jedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Kopčany. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola má v súčasnosti 3 triedy a  je umiestnená v dvoch účelových budovách. Jeden pavilón je hospodársky a druhý pavilón detí. Materskú školu v súčasnosti navštevuje 66 detí, z toho je o 16 detí navyše ako by malo byť podľa hygienických noriem a dopyt  prevyšuje kapacitu MŠ.  Obec musí operatívne riešiť organizačné a kapacitné problémy, vyplývajúce z tejto situácie. Záujem o predškolské vzdelávanie je v obci Kopčany väčší než sú súčasné kapacity. Počet narodených detí má v obci stúpajúcu tendenciu a pravdepodobne bude aj naďalej rásť z dôvodu vytvorenia novej bytovej výstavby. Obec tak nemá vytvorené optimálne podmienky pre predprimárne vzdelávanie.  Predkladaný projekt vychádza zo súčasných potrieb, je reakciou na existujúci stav predškolského zariadenia v obci.
kopcanymat1
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Kopčany. Cieľovou skupinou projektu sú deti – (všetci žiaci) Materskej škôlky v Kopčanoch. Realizáciou projektu materskej školy sa rozšíri kapacita o 15 miest, čím zariadenie získa kapacitu 81 detí.
 
Špecifické ciele projektu:
  • vytvorenie dostatočných priestorov s kvalitnými a výchovno-vzdelávacími a materiálno-technickými podmienkami spĺňajúce požiadavky normy.
  • zlepšiť dostupnosť predškolskej výchovy pre všetky deti z obce, ako aj vytvoriť podmienky na realizáciu inkluzívneho vzdelávania.
 
Hlavné aktivity projektu:
Hlavná aktivita č. 1 -  Rekonštrukcia MŠ Kopčany – pavilón 1
Hlavná aktivita č. 2 -  Materiálno-technické vybavenie MŠ Kopčany
Hlavná aktivita č. 3 -  Zateplenie MŠ Kopčany – pavilón 1
Hlavná aktivita č. 4 – Stavebno-technické úpravy areálu MŠ-rekonštrukcia chodníkov
 
Situácia po realizácii projektu: Výsledkom realizácie zámerov projektu – rekonštrukciou pavilónu 1, obstaraním vnútorného vybavenia materskej školy a zateplením pavilónu sa rozšíri kapacita  materskej školy v Kopčanoch. Táto skutočnosť umožní vytvoriť dostatočné priestory s kvalitnými výchovno-vzdelávacími a materiálno-technickými podmienkami pre deti. Prostredie  MŠ  vytvorí podmienky pre celkovú pohodu detí, uspokojí ich psychické, citové a telesné potreby. Mikroklíma prostredia MŠ vplýva na pocit ich pohody, výkonnosti a únavy pri pohybe, hre, učení a práci. Prostredie si deti s učiteľkou
 kopcanymat2
 
 
dotvárajú a úzko súvisí s cieľmi materskej školy, výchovno-vzdelávacou činnosťou, obsahom výchovy a vzdelávania, a s učením dieťaťa. Realizácia aktivít projektu bude mať významný vplyv na  vylepšenie súčasných priestorových podmienok materskej školy, zvýši sa celková kvalita predprimárneho vzdelávania a zatraktívni výučba. Rekonštrukciou sa vytvoria moderné a komfortné a flexibilné priestory pre potreby materskej školy, s príslušnou výbavou a zázemím.

Prijímateľ: Obec Kopčany

Celkové oprávnené náklady projektu:  236 174,15 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 224 365,44 €
Vlastné zdroje:  11 808,71 €

Operačný program: IROP

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: august 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: marec 2018
 
Skočiť na hlavné menu