Rozšírenie kapacít Materskej školy rekonštrukciou objektu a areálu MŠ v Sokolovciach


Dátum: 04.09.2019

Obrázok k aktualite Rozšírenie kapacít Materskej školy rekonštrukciou objektu a areálu MŠ v Sokolovciach
Popis projektu: Miestom realizácie projektu je obec Sokolovce v okrese Piešťany v Trnavskom samosprávnom kraji. V obci sa v súčasnosti nachádza jediná materská škola, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou. Materská škola ako elokované pracovisko predškolskej výchovy má 2 triedy. V obci má trvalý pobyt 74 detí  vo veku 0-5 rokov, z toho 39 detí vo veku 3-5 rokov. V súlade s § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona je maximálna kapacita materskej škôlky 44 miest, v súčasnosti je prekračovaná obsadením ďalších 3 miest.
Cieľ projektu: Realizáciou projektu sa  dosiahne rozšírenie kapacít na elokovanom pracovisku predprimárneho vzdelávania v rámci  ZŠsMŠ v Sokolovciach o 10 detí, skvalitnenie podmienok predškolskej výchovy v súčasnej kapacite 47 detí a rast kvality výchovno-vzdelávacieho procesu uplatnením prvkov inkluzívneho vzdelávania v celkovej kapacite 57 detí.
sokol
Hlavné aktivity projektu:
HA1. - Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu MŠ
HA 2. Materiálno-technické vybavenie MŠ
HA 3.Rekonštrukcia areálu MŠ
Rekonštrukciou vnútorných priestorov objektu MŠ budú vytvorené nové kapacity v počte 10 detí, zmenou dispozičného rozmiestnenia miestností sa zvýši podlahová plocha herní na úkor nevyužívaných obslužných plôch. Bude zabezpečený bezbariérový prístup do hlavného objektu, do areálu MŠ i do všetkých vnútorných priestorov. Úpravou podláh a dokončením úplnej renovácie okien a dverí v objektoch MŠ a školskej jedálne s kuchyňou  sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti prevádzky s priaznivým dopadom do ekonomiky ZŠsMŠ i do rozpočtu obce.
Materiálno-technickým vybavením MŠ budú vytvorené podmienky pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu uplatnením prvkov inkluzívneho vzdelávania. 
Súčasťou rekonštrukcie areálu MŠ bude rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ, ktoré je skorodované a v havarijnom stave, súčasne bude upravená spevnená plocha tak, aby umožňovala bezbariérový prístup do areálu.
 
Situácia po realizácii projektu: Žiadateľ realizáciou tohoto projektu najekonomickejším dostupným spôsobom – vnútornou rekonštrukciou materskej školy pri dodržaní stanovených limitov investičnej náročnosti - vyrieši akútnu potrebu rozšírenia kapacít predprimárnej výchovy a vzdelávania na území obce v plnom súlade s hlavným cieľom IROP. Rekonštruované priestory MŠ a areálu a nové materiálno-technické vybavenie umožnia zavádzať inovatívne výchovno-vzdelávacie formy a metódy a  skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Projekt kladne ovplyvní podporu účasti žien na trhu práce, zosúladenie súkromného a profesionálneho života rodičov a zlepšovanie príjmov mladých rodín.
 
Prijímateľ: obec Sokolovce
Celkové oprávnené náklady projektu:  184 219,40 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 175 008,43 €
Vlastné zdroje:  9 210,97 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: október 2018
 
 
Skočiť na hlavné menu