Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou v Záhorskej Bystrici


Dátum: 10.03.2021

Obrázok k aktualite Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou v Záhorskej Bystrici

Názov: Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou v Záhorskej Bystrici

Kód projektu: NFP302020H921

Popis projektu: Predmetná MŠ sa nachádza v spoločnom vzdelávacom areáli so základnou školou na Hargašovej ulici v Záhorskej Bystrici. Areál bol postavený v 70-tych rokoch minulého storočia. Skladá sa z piatich objektov – pavilónu A, pavilónu B, telocvične, jedálne a MŠ. Pavilón A, pavilón B a z časti MŠ sú dvojpodlažné budovy, telocvičňa a jedáleň sú jednopodlažné. Súčasné triedy v predškolských zariadeniach dosahujú maximálne kapacity. MŠ má v súčasnosti 6 tried pre deti vo veku 3-5 rokov.
mšzáhorskaá
Cieľ projektu: Zvýšenie hrubej  zaškolenosti detí v miestnej MŠ v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania detí vo vekovej skupine 3-5 rokov.
mšzáhorská
Hlavné aktivity projektu:
  • Hlavná aktivita č.1 - Nadstavba a adaptácia priestorov existujúcej budovy MŠ
  • Hlavná aktivita č.2 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
  • Hlavná aktivita č.3 - Materiálno-technické vybavenie interiérov MŠ
  • Hlavná aktivita č.4 – Zriadenie detského ihriska
Situácia po realizácii projektu: Projekt vytvorí nové kapacity pre predprimárnu výchovu a vzdelávanie 48 detí v dvoch nových triedach. Celkový počet tried v zariadení sa zvýši zo 6 na 8. Novovytvorené kapacity umožnia prístup ku kvalitnému predprimárnemu vzdelaniu deťom z MČ, ktoré doteraz nenavštevovali MŠ, čím sa v danej lokalite zvýši hrubá zaškolenosť cieľovej skupiny detí.
Rekonštrukcia priestorov MŠ umožní zvýšenie kvality vzdelávania, najmä zavedením nových rozširujúcich výchovných prvkov, ktoré sa budú v triedach aplikovať. Hrové a pracovné kútiky budú účelovo vybavené detským nábytkom, dostatočným množstvom hračiek, didaktických pomôcok, pracovného a výtvarného materiálu. Budú slúžiť na námetové i spontánne hry, realizáciu edukačných aktivít i na individuálnu prácu s deťmi. Vo väčšej miere budú uplatňované okrem frontálnej a individuálnej formy výchovno-vzdelávacej činnosti predovšetkým skupinová a teamová práca.
mšzahorska1
 
Prijímateľ: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica
Celkové oprávnené náklady projektu: 686 597,46 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 652 267,59 €
Vlastné zdroje: 34 329,87€
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: september 2018
 
 
 
Skočiť na hlavné menu