Rozšírenie diverzifikácie činnosti


Dátum: 15.03.2021

Obrázok k aktualite Rozšírenie diverzifikácie činnosti
AGROSPOL 
Názov projektu Rozšírenie diverzifikácie činnosti
Kód projektu 064BB070067
Prijímateľ Názov AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo
Sídlo Hontianske Nemce
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Hontianske Nemce      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
20.03.2017 15.03.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 1967349,36 €
Z toho NFP 1082042,15 €
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Rozšírenie ubytovacích kapacít, Rozšírenie reštauračných kapacít, Rekonštrukcia budovy na skladovacie priestory a práčovne súvisiacich s doplnkovými službami, zelená infraštruktúra, strelnica.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľom projektu bol rozvoj vidieckeho cestovného ruchu ako jednej z možností diverzifikácie podnikateľskej činnosti prostredníctvom vybudovania ubytovacích kapacít a doplnkových služieb ako zdroja pre tvorbu pridanej hodnoty na vidieku. Tvorbu novej zamestnanosti a príjmov.

Skočiť na hlavné menu