Rozšírenie a modernizácia vinárskej prevádzky


Dátum: 15.03.2021

Obrázok k aktualite Rozšírenie a modernizácia vinárskej prevádzky
vino1 
Názov projektu Rozšírenie a modernizácia vinárskej prevádzky
Kód projektu 042TT080029
Prijímateľ Názov VINO MAGULA, s.r.o.
Sídlo Bratislava
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Suchá nad Parnou      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
21.12.2016 27.09.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 249900 €
Z toho NFP 99960 €
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Výstavba vinárskeho objektu
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov -             posilnenie konkurencieschopnosti spracovateľského a potravinárskeho priemyslu;
-             zvyšovanie produktivity a efektivity podniku modernizáciou technologického zariadenia;
-             zvyšovanie podielu domácej produkcie;
-             zavádzanie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky.
-             posilnenie inovácie potravinárskeho a spracovateľského priemyslu – zavádzaním inovatívnych technológií do výroby a zavádzaním inovatívnych  postupov
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Cieľom projektu bolo prispieť k zabezpečeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska posilnením slovenského potravinárskeho priemyslu prostredníctvom rastu efektívnosti, exportnej výkonnosti a konkurencieschopnosti a to aj cestou rozvoja zamestnanosti a technologických inovácií vo vidieckych oblastiach.
 vino
Skočiť na hlavné menu