Rezort vnútra v roku 2017 naštartoval reformu verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice


Dátum: 21.12.2017

Obrázok k aktualite Rezort vnútra v roku 2017 naštartoval reformu verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice

Rok 2017 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) a časť operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Všetky tieto operačné programy, ktoré zastrešuje MV SR, disponujú prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Okrem troch operačných programov je ministerstvo vnútra tiež zodpovedným orgánom Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí pre Odbor zahraničnej pomoci (OZP). Ten disponuje sumou 50 miliónov eur.

Európska únia prostredníctvom ministerstva vnútra aj tento rok podporila množstvo užitočných projektov. Naštartovali sme reformu verejnej správy, pomáhame obetiam trestných činov, no tiež ľuďom v materiálnej núdzi prostredníctvom centier právnej pomoci. Kľúčové je aj zlepšovanie stavu v slovenskej justícii. Okrem toho aj naďalej pomáhame vďaka eurofondom marginalizovaným rómskym komunitám začleniť sa do spoločnosti. Neustále reflektujeme na mimoriadne udalosti ovplyvnené zmenou klímy či zabezpečujeme špeciálnu techniku pre hasičov a záchranárov. Pokrývame tiež oblasť migrácie, no tiež sa podieľame na ochrane našich vonkajších hraníc. Vážim si podporu Európskej únie a verím, že všetci naši prijímatelia využijú finančné prostriedky najlepšie, ako budú môcť v prospech slovenskej spoločnosti,“ uviedol podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

OP EVS: Kontaktné body pre obete trestných činov či projekty v oblasti justície

V roku 2017 bolo v rámci operačného programu Efektívna verejná správa vyhlásených 18 vyzvaní na národné projekty, ktorých hlavným cieľom je skvalitniť a zefektívniť služby verejnej správy pre občana. Alokácia na vyzvania zverejnené v roku 2017 predstavuje  sumu 75,65 miliónov eur. Rok predtým boli vyhlásené tri vyzvania. Aktuálne je tak zazmluvnených 19 národných projektov v celkovej sume  108,6  miliónov eur, vyhlásených bolo 21 vyzvaní s alokáciou 114,87 miliónov eur.

Jedným z projektov podporených z OP EVS budú vybudované kontaktné body pre obete trestných činov, v ktorých ľudia nájdu pomoc vo viacerých smeroch. Na projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je vyčlenená suma 4 124 384,81 eura. Kontaktné body budú pre ľudí poskytovať špecializované poradenstvo, sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľovi, právnu pomoc a právne zastupovanie či sociálne a ekonomické poradenstvo. Trestné činy sa totiž určitým spôsobom týkajú každého obyvateľa, pričom nezáleží na tom, ako presne. Každý z nás môže byť potenciálnou, no už aj identifikovanou obeťou trestného činu.

Pre OP EVS sú veľmi dôležité aj projekty v oblasti justície. Jeden z projektov ministerstva spravodlivosti odbremení súdy a prinesie rýchlejšie rozhodnutia pre občanov, ďalší zas poskytne kvalitné vzdelanie pre sudcov a iných justičných zamestnancov. Zvýši sa tak vymáhateľnosť práva ako aj dôveryhodnosť v slovenské súdy. Operačný program podporí v rámci jedného z projektov Centrum právnej pomoci, ktoré dnes poskytuje čoraz viac kvalitnej právnej asistencie ľuďom v materiálnej núdzi.

Ďalší projekt je zameraný na hodnotenie verejných výdavkov. V tomto prípade je dôležitým krokom na zlepšenie stavu iniciatíva Hodnota za peniaze, ktorej cieľom je posúdiť, či budú peniaze daňovníkov vynaložené čo najlepšie, aby boli verejné služby kvalitné.

Rezort vnútra ako riadiaci orgán pre OP EVS tento rok vyhlásil tiež šesť dopytovo-orientovaných výziev, ktoré sú určené pre mimovládne neziskové organizácie. Verejné politiky totiž musia vznikať v spolupráci s tými, pre ktorých sú určené – s občanmi. Pôvodne bola na výzvy vyčlenená suma 15 miliónov eur. No keďže prišlo do prvého hodnotiaceho kola 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v hodnote 32 miliónov eur, alokácia na výzvy bola navýšená na 30 miliónov eur. Žiadosti o financie z prvého kola sú stále v procese hodnotenia, druhé kolo výziev je naplánované na prvý kvartál roka 2018. Projekty majú byť zamerané na tvorbu lepšej verejnej politiky, občiansku informovanosť a participáciu, boj proti korupcii či podporu transparentnosti vo verejnej správe.

Riadiaci orgán (RO) pre OP EVS zorganizoval k výzvam v úzkej spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti informačné semináre. Tie sa stretli s veľkým záujmom mimovládnych organizácií. Prišlo na ne takmer 500 zástupcov občianskej spoločnosti. Organizované boli vo všetkých krajských mestách, spolu ich bolo 10, pričom najväčší záujem bol v Bratislave, kde boli pre predstaviteľov mimovládok zorganizované až tri semináre. Ich cieľom bolopriblížiť obsah šiestich dopytovo-orientovaných výziev, ako aj diskutovať o zámeroch a nápadoch potenciálnych žiadateľov o financie z Európskej únie. Následne mohli potenciálni žiadatelia o finančné prostriedky svoje projekty konzultovať na osobných stretnutiach s predstaviteľmi RO pre OP EVS či takisto telefonicky.

V roku 2017 bolo schválených prostredníctvom Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov  14 takýchto zámerov v celkovej sume 48,18 miliónov eur. Monitorovací výbor pre OP EVS následne schválil  11 zámerov národných projektov v sume 34,91  miliónov eur. Národné projekty budú realizovať ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy v úzkej spolupráci s partnermi a mimovládnymi organizáciami.

V prvej polovici roka 2018 bude vyhlásených 13 vyzvaní na národné projekty v celkovej alokácii 42,67 miliónov eur. Finančná alokácia v rámci zazmluvnených projektov by tak mala presiahnuť hranicu 48,17 percent z celkovej alokácie operačného programu. Tá je pre programové obdobie 2014-20 vo výške viac ako 335 miliónov eur.

OP KŽP: Reflektujeme na mimoriadne udalosti ovplyvnené zmenou klímy

Ministerstvo vnútra SR je v programovom období 2014-2020 tiež sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia. Celková suma 275 miliónov eur je určená na riešenie osobitných rizík, predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof ovplyvnených zmenou klímy. Hlavným cieľom je podpora riadenia rizík, riadenie mimoriadnych udalostí a odolností proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy.

Na zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy je určená otvorená výzva, ktorá podporí optimalizáciu systémov a služieb a taktiež posilní personálne kapacity manažmentu na lokálnej a regionálnej úrovni. Výzva bola vyhlásená 31. októbra tohto roku v sume 76 miliónov eur. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola ja 28. februára 2018 a druhého kola 30. apríla 2018. Oblasti podpory výzvy sú zamerané na skvalitnenie a systematickú prípravu zložiek integrovaného záchranného systému. Pôjde najmä o vzdelávanie a výcvik, zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu, výmenu skúseností a informácií aj na medzinárodnej úrovni.

Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy riešia ďalšie dve otvorené výzvy. V júli 2017 bola vyhlásená výzva na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v sume 63 miliónov eur. Momentálne sa realizuje jeden projekt Hasičského a záchranného zboru s názvom Budovanie systému pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov obcí na zvládanie mimoriadnych udalostí s alokáciou 16 310 727,06 eur. Prostredníctvom tejto výzvy sa vytvoria, prípadne aktualizujú systémy na vyhodnocovanie rizík pre zabezpečenie včasnej dostupnosti a presnosti pre adresný systém včasného varovania. Vybudovaný bude tiež informačný a komunikačný systém manažmentu, ktorý bude slúžiť na efektívnu komunikáciu a výmenu potrebných informácií ako súčasť pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Štvrtá výzva bola vyhlásená 13. septembra 2017, a to v sume 33 miliónov eur. Zameraná je na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. Termín prvého hodnotiaceho kola je 31. januára 2018 a druhého hodnotiace kola 31. marca 2018. Prostredníctvom tejto výzvy sa podporí identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. Podporená bude tiež identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Vo výzve zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných  záchranných modulov sa podarilo zazmluvniť ďalšie projekty, spolu vo výške takmer 70 miliónov eur.

Sprostredovateľský orgán pre OP KŽP má vyhlásené všetky výzvy v objeme 232,5 milióna eur, čo predstavuje 99,41 percent z celkovej alokácie.

V roku 2018 sa otvoria ďalšie hodnotiace kolá vyhlásených výziev. Dôraz sa bude klásť tiež na intenzívnu komunikáciu a  spoluprácu so zazmluvnenými a potenciálnymi prijímateľmi pri implementácii jednotlivých projektov.

OP ĽZ: Výzvy a vyzvania na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám

Tento rok vyhlásil rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť OP ĽZ ďalšie kľúčové výzvy na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Celkovo bolo schválených 172 investičných projektov za 60,65 milióna eur. Boli to hlavne projekty pre 1 043 obcí zamerané na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl a komunitných centier, na zabezpečenie a zlepšenie prístupu k pitnej vode a zlepšenie odpadového hospodárstva. V procese posudzovania má rezort ďalších 111 projektov za 21,2 milióna eur. V rámci neinvestičných projektov ministerstvo v 148 obciach podporilo zabezpečenie komplexného poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) a rozbehlo kľúčové národné projekty v celkovej hodnote 61,97 milióna eur. Národné projekty, ktorých prijímateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómsky komunity (ÚSVRK), sa týkali najmä podpory poskytovania terénnej sociálnej práce, odborných pracovníkov komunitných centier ako aj novoschválených národných projektov zameraných na vysporiadavanie pozemkových vzťahov a monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík. Tento rok sa rozbehol aj národný projekt realizovaný cez príspevkovú organizáciu Zdravé regióny, ktorý sa sústreďuje na zlepšovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti, prevencii a k osvete. Cieľom všetkých aktivít bolo podporiť inklúziu marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšiť životnú úroveň v obciach.

V rámci dvoch výziev zameraných na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier je k dispozícií viac ako 32,5 milióna eur. Komunitné centrá sa v posledných rokoch osvedčili ako miesta, ktoré výrazne pomáhajú pri začleňovaní rómskych komunít do spoločnosti. Ďalšia uzávierka hodnotiaceho kola bude 16. januára 2018 a je otvorená pre 1 043 obcí a mimovládny sektor. Za jednu z kľúčových výziev považujeme aj výzvu zameranú na prístup k pitnej vode, kde je k dispozícii 16 miliónov eur. Ďalší termín na predkladanie žiadostí je začiatok marca 2018. Vyhlásená bola i výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom, kde bolo schválených 44 žiadostí o nenávratný finančný príspevok za 5,2 milióna eur. Druhé hodnotiace kolo sa uzavrelo v auguste 2017, v rámci neho je ďalších 85 žiadostí v procese odborného hodnotenia v celkovej hodnote 13,6 milióna eur. V rámci výzvy na MOPS bolo schválených 148 projektov v celkovej hodnote 18,1 milióna eur, čím sa vytvorí minimálne 830 pracovných miest. K 1. decembru 2017 už v teréne pracovalo viac ako 100 členov hliadok. Členovia MOPS budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému na miestach, kde žijú rómske komunity, a to najmä pri konfliktných situáciách.

V decembri bola vyhlásená výzva na podporu mentoringu a tútoringu, do ktorej sa môžu zapojiť mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a cirkevné organizácie.. Hlavným cieľom výzvy je zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov základných a  stredných škôl, ktorí pochádzajú z prostredia MRK pomocou poskytovania mentorskej a tútorskej podpory. Ide o podporu žiakov druhého stupňa základnej školy a  žiakov strednej školy. Systém je nastavený tak, aby posúval žiakov v čo najväčšej miere nielen smerom k vyššiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu, ale aj k osobnostnému rozvoju. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 23. apríla 2018.

Okrem toho rezort vyhlásil v decembri vyzvanie na národný projekt zameraný na predprimárne vzdelávanie, ktorého prijímateľom je ÚSVRK. Na projekt je vyčlenená suma 21 265 318,42 eur.

MV SR v roku 2017 zorganizovalo viaceré informačné semináre a okrúhle stoly. Ich cieľom bolo pomôcť potenciálnym prijímateľom a žiadateľom v prípade vyhlásených výziev, no zamerané boli aj na pomoc pri verejnom obstarávaní. Dôležitou súčasťou bolo aj zbieranie spätnej väzby vo forme dotazníkov spokojnosti. Okrem nich sa tiež konali osobné konzultácie k výzvam na materské škôlky, pitnú vodu a na komunitné centrá.

Začiatkom roka 2018 plánuje rezort v rámci OP ĽZ vyhlásiť kľúčovú výzvu na podporu prestupného bývania. Ďalšie výzvy budú smerovať na podporu pozemných komunikácií a sociálnych podnikov. V prvom kvartáli roku 2018 je zámerom rezortu vyhlásiť výzvu na štipendiá.

OZP: Granty a projekty na podporu vonkajších hraníc, policajnej spolupráce a migrácie

Odbor zahraničnej pomoci (OZP) v roku 2017 pokrýval oblasť migrácie a vnútornej bezpečnosti prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF).

V rámci AMIF boli vyhlásené dve  výzvy zamerané na projekty týkajúce sa  budovania kapacít v oblasti integrácie a budovania kapacít zamestnancov zapojených priamo do návratovej politiky. Prijímateľom tejto formy pomoci je konzorcium mimovládnych organizácií a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (P PZ). Celková finančná alokácia na projekty podporené z týchto výziev je 732 919,10 eur.

Zároveň sa začali realizovať nové projekty vybrané na základe výziev v roku 2016 a  pokračovala implementácia viacročných projektov z predchádzajúceho obdobia. Uvedené projekty sa týkajú rôznych druhov pomoci pre migrantov ako napríklad sociálno-psychologické poradenstvo, ale aj návratov do ich rodných krajín s úspešnou reintegráciou. Prijímateľmi tejto formy pomoci sú mimovládne a medzinárodné organizácie a Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ. Celková finančná alokácia na tieto projekty predstavuje sumu 7,2 milióna eur.

ISF zabezpečuje čerpanie z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom dvoch finančných nástrojov ISF Police a ISF Borders.

V rámci ISF Police bolo v roku 2017 vyhlásených šesť priamych výziev. Prijímateľmi finančných prostriedkov poskytnutých v rámci týchto výziev sa za posledný rok stali špecializované útvary policajného zboru (PZ). Slovensko využije dostupnú finančnú podporu z EÚ na posilnenie boja proti drogovej a farmaceutickej kriminalite, zriadenia laboratória na automatizovanú analýzu DNA, modernizáciu rôznych bezpečnostných systémov, zvýšenie odbornej spôsobilosti členov PZ a zefektívnenie cezhraničnej spolupráce, boj proti CBRN materiálom, boj proti kyberkriminalite či zriadenie špeciálnych výsluchových miestností pre detské obete trestných činov. Celková finančná alokácia týchto výziev je 5 610 000 eur. V roku 2017 boli v rámci ISF Borders vyhlásené tri priame výzvyv celkovej alokácii 1 579 600 eur. Realizátormi projektov sú Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ a Kriminalistický a expertízny ústav PZ. Finančné prostriedky poskytnuté uvedeným útvarom budú použité na zefektívnenie plnenia úloh pri vykonávaní hraničnej kontroly a hraničného dozoru na vonkajších hraniciach schengenského priestoru, druholíniovej a treťolíniovej kontroly dokumentov a úloh týkajúcich sa procesu odhaľovania a dokumentovania zistených prípadov falšovania a pozmeňovania cestovných dokladov a iných dokumentov.

Okrem horeuvedených priamych výziev  bola v rámci ISF Borders vyhlásená i jedna otvorená výzvazameraná na jazykové vzdelávanie príslušníkov Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ v anglickom, ruskom a ukrajinskom jazyku. Finančné prostriedky projektu financovaného z tejto výzvy predstavujú 292 513,67 eur.

V roku 2018 bude pokračovať implementácia projektov vybraných na základe výziev v roku 2016 a 2017, keďže väčšinou ide o viacročné projekty. V rámci fondu AMIF je plánovaná realizácia troch projektov formou priameho zadania zameraných na budovanie kapacít v oblasti azylu a zvýšenie účinnosti systému EÚ na návrat nelegálnych migrantov. V rámci finančného nástroja ISF Police sa začne v prvom kvartáli 2018 implementácia troch projektov ako aj príprava ďalších projektov zameraných na oblasť predchádzania a boja proti trestnej činnosti. V rámci finančného nástroja ISF Borders sa plánuje realizácia troch projektov formou priameho zadania zameraných na podporu integrovaného riadenia hraníc a zabezpečenie jednotnej a vysokej úrovne kontroly vonkajších hraníc ako aj hladkého prechodu vonkajších hraníc v súlade so schengenským acquis.

Celková alokácia na projekty financované z Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí a štátneho rozpočtu SR na celé programové obdobie 2014-2020 predstavuje necelých
50 miliónov eur, z čoho je ku koncu roka 2017 zazmluvnených takmer 48 percent.


Skočiť na hlavné menu