Rezort školstva vyhlásil novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách


Dátum: 12.11.2018

Obrázok k aktualite Rezort školstva vyhlásil novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 9. novembra 2018 dopytovo orientovanú výzvu Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu s alokáciou 20 mil. eur (zdroj z Európskeho sociálneho fondu). 

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov, ktoré zvýšia kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. O finančné prostriedky môžu žiadať gymnáziá z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, ak sú zriadené v zmysle § 27 ods. 2 písm. c) zákona  č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Aktivity tejto výzvy sú zamerané na žiakov gymnázií, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov. Žiadatelia musia v projekte podporiť obe cieľové skupiny.

Škola si môže vybrať, či bude realizovať v projekte mimoškolskú činnosť (na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy), alebo zaradí do svojho vyučovacieho procesu aj extra hodiny. Na podporu pedagogických a odborných zamestnancov je určené vzdelávanie, a to kontinuálne vzdelávanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj neakreditované vzdelávanie. Rovnako môže škola vytvoriť pedagogické kluby s cieľom výmeny skúseností medzi pedagógmi, do týchto môže zapojiť aj pedagógov z inej školy. Uvedené aktivity sa môžu realizovať v rozmedzí od 18 do 36 mesiacov.

Minimálna výška žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 100 001 eur, maximálna 300 000 eur. Štátne základné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad, majú 0 % spolufinancovanie projektu. Školy, ktorých zriaďovateľom je cirkev, obec či mesto alebo mimovládne neziskové organizácie, sa podieľajú na spolufinancovaní projektu vo výške 5 %. Súkromné školy majú spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 10 %.

Dobrou správou pre žiadateľov je určite aj to, že oproti minulosti sa podstatne znížila administratívna náročnosť spojená s predkladaním projektov, nakoľko sa významne znížil rozsah požadovaných potvrdení (napr. školy nemusia predkladať zriaďovaciu listinu či potvrdenia, že nemajú nedoplatky na daňovom, zdravotnom, sociálnom poistení).

Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude dňa 31. januára 2019.

MŠVVaŠ SR zároveň poskytne žiadateľom k danej výzve metodickú pomôcku – vzorový projekt a vzorový rozpočet, ako aj odpovede na často kladené otázky.

K výzve sa uskutočnia aj informačné semináre. Informácie o infoseminároch budú zverejnené na stránke www.minedu.sk, https://ludskezdroje.gov.sk. Link na výzvu a všetky súvisiace dokumenty nájdete na webovom sídle: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.

Skočiť na hlavné menu