Revízia Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región


Dátum: 04.07.2019

Obrázok k aktualite Revízia Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región
Vláda SR na včerajšom zasadnutí schválila dokument Národná pozícia k revízii Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región, ktorý predkladal vedúci Úradu vlády SR Matúš Šutaj Eštok. Dokument vznikol z iniciatívy Národného koordinátora Stratégie EÚ pre dunajský región v SR Michala Blaška, riaditeľa odboru programov nadnárodnej spolupráce ÚV SR.

V súčasnosti prebiehajú aktivity a diskusia, zamerané na revíziu Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región, ktorý bol schválený spolu so samotnou stratégiou Európskou radou ešte v roku 2011. Formálne rozhodnutie o potrebe revízie akčného plánu bolo prijaté na stretnutí národných koordinátorov a koordinátorov prioritných oblastí dunajskej stratégie 25. mája 2018 v Sofii. Samotný proces revidovania akčného plánu by mal byť ukončený v októbri 2019 a nový akčný plán by mal definovať nové strategické ciele dunajskej stratégie, okrem iného i vo väzbe na návrhy nových nariadení pre čerpanie fondov EÚ.

V reakcii na tento proces Úrad vlády SR vypracoval návrh uvedeného dokumentu, ktorého hlavným cieľom je definovať stanovisko, respektíve ciele SR, ktoré bude pri rokovaniach s partnermi z ostatných zainteresovaných krajín a Európskej komisie presadzovať. K takémuto kroku viedla aj skutočnosť, že na základe návrhov nariadení pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ v období 2021-2027 sa dá očakávať, že pri využívaní európskych fondov budú riadiace orgány musieť venovať adekvátnu pozornosť aj cieľom dunajskej stratégie. Fondy EÚ budú jedným z hlavných finančných pilierov pri napĺňaní cieľov dunajskej stratégie.
Pri príprave dokumentu sa vychádzalo predovšetkým zo strategických a koncepčných materiálov rezortov, do pôsobnosti ktorých spadajú jednotlivé prioritné oblasti dunajskej stratégie. Návrh dokumentu bol prekonzultovaný s členmi konzultačnej skupiny pre dunajskú stratégiu, ktorá zahŕňa zástupcov z príslušných ministerstiev, ktoré sú do implementácie stratégie zapojené.

Materiál definuje ciele SR pre všetkých dvanásť prioritných oblastí dunajskej stratégie. Medzi hlavné ciele, ktoré by mali byť z pohľadu SR zapracované do nového akčného plánu, možno zaradiť rozvoj modernej dopravnej infraštruktúry, a to predovšetkým v koridoroch transeurópskej dopravnej siete (TEN-T ), efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej účinnosti (najmä z hľadiska ochrany klímy), podporu cestovného ruchu, integrovaný manažment vodných zdrojov s cieľom dosiahnuť dobrý stav vôd a efektívne využívanie zdrojov vody, ďalej na podporu výskumu a inovácií, podporu malých a stredných podnikov, znižovanie nezamestnanosti zraniteľných skupín obyvateľstva, ale aj zabezpečenie bezpečnosti v dunajskom regióne.

Opatrenia, ktoré bude po revízii obsahovať, by mali byť strategickejšie nasmerované na dosiahnutie riešenia najvážnejších problémov dunajského regiónu. Rovnako by malo dôjsť k lepšiemu prepojeniu s kohéznou politikou a účinnejšiemu využívanou prostriedkov Európskej únie.
Úrad vlády SR

http://www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk
 

Skočiť na hlavné menu