Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok
Názov: Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok
kež1


Kód projektu: NFP302041K531
 Popis projektu: Projekt Revitalizácia vnútrobloku SEVER, Kežmarok je zameraný na regeneráciu vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry do prostredia vnútrobloku poskytne mesto svojim obyvateľom miesto, kde sa zdravšie  a lepšie býva.
Cieľ projektu: je vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v priestore vnútrobloku mestského sídliska, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a znižovaním znečistenia ovzdušia a hluku zlepšiť životné prostredie a skvalitniť tak život obyvateľov mesta Kežmarok.
 
Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
Vyššia uvedená hlavná aktivita sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
 • Obnova existujúcich a vytvorenie nových spevnených plôch -  chodníkov Výsadba stromov
 • Vybudovanie detského ihriska pre deti vo veku 2 až 5 rokov
 • Vybudovanie fitness zóny č. 1
 • Vybudovanie fitness zóny č. 2 so štrkopieskovým povrchom a drenážnym potrubím a vodozádržnou funkciou
 • Hracie a cvičné prvky
 • Vybudovanie detského ihriska pre deti vo veku 5 až 12 rokov
 • Osadenie stojana na bicykle s povrchom z prerastaného štrku
 • Vytvorenie krytého priestoru pre smetné koše
 • Obnova schodísk s vybudovaním rampy so zábradlím pre zabezpečenie bezbariérovosti
 • Vysvahovanie riešeného územia pomocou prefabrikovaných „L“ blokov s vodozádržnou vegetáciou v štrku, v ktorom bude vytvorená drenáž
 • Výsadbu zelene - vytvorenie nových plôch upraveného trávnika, výsadbu nových stromov, záhonov a okrasných kríkov
Konkrétnym výsledkom projektu:   
 • revitalizácia vnútrobloku na celkovej ploche 10 900,5 m2;
 • vysadenie 329 nových rastlín – stromy, kry a kvety;
 • využívanie ekosystémových služieb,
 • zlepšenie kvality bývania a života u 1 113 obyvateľov sídliska Sever a 16 562 obyvateľov mesta Kežmarok
 • vybudovanie 2 detských ihrísk,
 • vybudovanie 2 fitness zón;
 
 
 • vybudovanie oddychovej zóny,
 • bezbariérový prístup do priestorov vnútrobloku.
Realizáciou projektu Revitalizácia vnútrobloku SEVER, Kežmarok dôjde k výraznej regenerácii vnútrobloku sídliska. Jeho realizáciou mesto poskytne svojim obyvateľom miesto, kde sa zdravšie  a lepšie býva. Zakomponovaním drobných architektonických prvkov zelenej infraštruktúry projekt využíva ekologický princíp tvorby a ochrany zelene.

kež4
kež3
 
kež2
Prijímateľ: mesto Kežmarok
Celkové oprávnené náklady projektu:  520 140,76€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   494 133,73€
Vlastné zdroje:  26 007,04€
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu