Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica


Dátum: 15.12.2020

Obrázok k aktualite Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica
Názov: Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica

Revitalizácia  Senica
Kód projektu: NFP302041K006
Cieľ projektu:  je komplexná revitalizácia najstaršieho vnútrobloku sídliska Sotina situovaného na ulici S. Jurkoviča v meste Senica s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V rámci revitalizácie vnútrobloku nebude z kompozičného hľadiska vyrúbaný ani jeden strom. Nové a obnovené chodníky, navrhnuté detské ihriská, obnovené športoviská a nový mestský mobiliár v plnej miere rešpektujú existujúce vzrastlé stromy bez potreby zásahu do koreňového systému alebo koruny stromov.
Hlavné aktivity projektu:
  • Hlavná aktivita č.1 –  Revitalizácia vnútrobloku - Plocha vnútrobloku, nachádzajúceho sa na sídlisku Sotina na ulici S. Jurkoviča bola spracovateľom projektovej dokumentácie priestorovo rozdelená na dva samostatné podvnútrobloky s označením "Vnútroblok 1" a "Vnútroblok 2" kvôli jednoduchšej kontrole výdavkov v rámci položkového rozpočtu stavby a prehľadnejšieho čítania výkresov projektovej dokumentácie.
Výsledok projektu:
 
Úspešnou realizáciou aktivít projektu komplexne regenerujeme celú plochu (10 256,85 m2) vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Návrh kompozičného riešenia verejného priestoru vychádza zo súčasných požiadaviek na kvalitu verejného priestoru s ohľadom na jeho funkciu. Návrh úpravy priestoru zohľadňuje funkciu priestoru vzhľadom na jeho polohu, ako aj morfológiu terénu. Riešené priestranstvo je navrhnuté s dôrazom na koncepciu priestoru vo vzťahu k jeho funkcii a významu, vo väzbe na zeleň a v nadväznosti na komunikačný systém mesta a občiansku vybavenosť.
 
Prijímateľ:  mesto Senica
Celkové oprávnené náklady projektu: 688 956,38  €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 654 508,56 €
 
Vlastné zdroje:  34 447,82€  
   
 
Operačný program: IROP
 
Doba realizácie projektu:   Začiatok realizácie aktivít projektu: január 2019
Ukončenie realizácie aktivít projektu: august 2019
Revitalizácia Senica1
 
Skočiť na hlavné menu