Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko obrancov mieru v Bardejove


Dátum: 13.08.2021

Obrázok k aktualite Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko obrancov mieru v Bardejove

Názov: Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko obrancov mieru v Bardejoverevbar

Kód projektu: NFP302040K775
Popis projektu: Územie vnútrobloku bytových domov je riešené za účelom jeho skvalitnenia a zároveň aj skvalitnenia životného prostredia obyvateľov tejto časti mesta. Jedná sa prevažne o úpravy a rekonštrukciu existujúcich chodníkov, ihrísk, zatrávnených plôch a parkových úprav, spevnených plôch pre peších, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, doplnenie zelene, vytvorenie miest pre smetné nádoby a doplnenie verejného osvetlenia.
Súčasťou riešenia je aj úprava a dokončenie v minulosti rozostavanej a nedokončenej fontány v priestore západne od križovatky Komenského a Moyzesovej ulice.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je skvalitnenie životného prostredia a zvýšenie štandardu bývania obyvateľov sídliska.
revbar1

Hlavné aktivity projektu:
  • Búracie práce
  • Drobná architektúra
  • Fontána
  • Chodníky a spevnené plochy pre peších
  • Ihriská
  • Kanalizačná prípojka
  • Sadové a terénne úpravy
  • Verejné osvetlenie
  • Vodovodná prípojka
Situácia po realizácii projektu: 
Nedokončený objekt fontány bol odstránený a je nahradený novým. Fontána je zároveň aj detským ihriskom, kde sa deti môžu voľne pohybovať v priestore fontány a brodiť sa vo vode. Vo vodnej ploche sú umiestnené bloky kameňa, ktoré vyčnievajú nad hladinu a je možné po nich chodiť.
Hneď vedľa v zelenej plochy je detské ihrisko – preliezky, hojdačky a malý kolotoč. Krížom cez park je chodník pre peších pretínajúci fontánu a okolo neho sú umiestnené lavičky na sedenie, koše a osvetľovacie telesá.
V parku sú vysadené nové stromy tvoriace „zelený“ ostrov s možnosťou príjemného posedenia v tieni pre obyvateľov okolitých obytných blokov.
Prijímateľ: Mesto Bardejov
Celkové oprávnené náklady projektu: 764 185 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 725 976 €
Vlastné zdroje: 38 209 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: september 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: september 2020    
 
Skočiť na hlavné menu