Revitalizácia verejných priestranstiev Dubová


Dátum: 13.07.2022

Obrázok k aktualite Revitalizácia verejných priestranstiev Dubová
 Revitalizácia verejných priestranstiev Dubova
Názov projektu Revitalizácia verejných priestranstiev
Kód projektu 309070Z901
Prijímateľ Názov Obec Dubová
Sídlo Dubová 12, 09011
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Svidník Obec Dubová  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
04. 04. 2022 27. 05. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 14902,53 EUR
Z toho NFP 14902,53 EUR
Vlastné zdroje          0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Realizáciou projektu sa dosiahla revitalizácia centrálnej, mimoriadne navštevovanej časti obce. Je využívaná  všetkými vekovými kategóriami – deťmi a mládežou, populáciou v produktívnom veku, ako aj dôchodcami. Taktiež je využívaná domácim obyvateľstvom,  aj návštevníkmi obce. Revitalizáciou verejných priestranstiev sa dosiahol pozitívny ohlas u obyvateľov obce, najmä z dôvodu zlepšenia podmienok pre život v obci.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Hlavnými bodmi revitalizácie boli:
-             Vybudovanie nového chodníka zo zámkovej dlažby,
-             Vybudovanie nového dreveného altánku,
-             Vybudovanie nových prvkov mestského mobiliáru na verejnom priestranstve v okolí kultúrneho domu,
-             Založenie nového trávnika + vyrovnanie terénu,  + odstránenie pňov, vrátane koreňov z 10ks pôvodných stromov, priemer do 500mm.
-             Výsadba  3 ks drevín.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER  V MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINE MAS Dukla o.z.
 Revitalizácia verejných priestranstiev Dubova1
Skočiť na hlavné menu