Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa


Dátum: 02.10.2019

Obrázok k aktualite Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa
Stručný popis projektu: Predmetom projektu je revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov týchto verejných priestorov. Riešenou lokalitou je územie zastavané prevažne bytovými domami panelového charakteru s vybudovanou dopravnou infraštruktúrou, plochami zelene a účelovými plochami pre aktivity obyvateľov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave s nedostatočnou vybavenosťou zodpovedajúcou súčasným požiadavkám. V celom riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, zakladaním nových trávnikov na plochách dotknutých výstavbou navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, kríkov a tráv.
veča1

Cieľ projektu: vytvoriť jednotnú kompozíciu pre obyvateľov vnútrobloku, ktorá im bude poskytovať dostatok plnohodnotných verejných priestorov s prvkami zelenej infraštruktúry.
veča2
Hlavné aktivity projektu:
-              Stavebné úpravy chodníkov
-              Obnova detských ihrísk, viacúčelových plôch pre pohybové aktivity
               a mobiliáru
-              Stavebné úpravy, rekonštrukcia verejného osvetlenia
-              Revitalizácia verejnej zelene
 veča4
Situácia po realizácii projektu: Výsledkom projektu bude zlepšenie environmentálnych aspektov medzi blokových verejných priestranstiev  v srdci najväčšieho sídliska mesta v Šali – Veči, jednak zlepšením hospodárenia s dažďovou vodou – vodo-zádržnými a ochladzujúcimi prvkami vybudovanými v rámci projektu, ale aj ďalšími ekostabilizačnými prvkami – zelenými stromovými alejami, kríkovou výsadbou s cieľom izolácie hluku a prašnosti v urbanizovanom prostredí.
Vznikne  jednotná kompozícia medziblokového priestoru poskytujúca dostatok priestoru a zelenej infraštruktúry pre trávenie voľného času a oddychových aktivít všetkých obyvateľov. Po revitalizácii vnútrobloku si na svoje prídu obyvatelia v každom veku či už pôjde o dôchodcov, mamičky s deťmi alebo o školopovinnú mládež.
Deti budú môcť tráviť svoj voľný čas na multifunkčnom ihrisku, ktoré im poskytne priestor pre mnohé kolektívne hry a tak im vytvorí podmienky pre zdravý, fyzický a sociálny vývin.  Mládež s kreatívnym duchom ocení zriadenú street art stenu pre grafitty. Na svoje si prídu aj ľudia so športovým a  fitness duchom, ktorí budú mať k dispozícií ihrisko s fitness prvkami ktoré bude tak isto prístupné aj pre občanov s obmedzenou mobilitou napr. vozíčkarov. Obe ihriská budú mať vybudovaný bezbariérový prístup.
veče3
Prijímateľ: mesto Šala
Celkové oprávnené náklady projektu:  461 501,04 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 438 425,98 €
Vlastné zdroje:  23 075,05 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: marec 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2019
 
 
Skočiť na hlavné menu