Revitalizácia parku pred kultúrnym domom a obecným úradom v Liptovskom Petre


Dátum: 12.11.2021

Obrázok k aktualite Revitalizácia parku pred kultúrnym domom a obecným úradom v Liptovskom Petre
 Liptovskom Petre1
Názov projektu Revitalizácia parku pred kultúrnym domom a obecným úradom v Liptovskom Petre
Kód projektu 309070Y898
Prijímateľ Názov Obec Liptovský Peter
Sídlo č. 100, 03301 Liptovský Peter
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Peter  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.07.2021 20.08.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 148 355,00
Z toho NFP 59 342,00
Vlastné zdroje 89 013,00
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo:
Zvýšenie produkcie a efektívnosti špeciálnej rastlinnej výroby
 
Špecifickými cieľmi projektu:
  • Modernizácia strojového parku pre pestovanie a zber zeleniny
Tento cieľ bol naplnený obstaraním komplexu mechanizmov nevyhnutných pre kvalitné pestovanie zeleniny.
  • Obnova vnútropodnikovej prepravy na úseku  špeciálnej rastlinnej výroby
Tento cieľ bol naplnený nákupom  jedného traktora s menším výkonom s dvoma prívesmi s nosnosťou 10 t.
  • Zvýšenie kvality výživy a ošetrovania porastov v zeleninárstve počas vegetácie
Tento ciel bol naplnený obstaraním modernej  plečky a medziriadkového kultivátora pre ničenie burín a aplikáciu  hnojív
  • Zlepšenie technických podmienok pre zber petržlenovej vňate, ako hlavného produktu špeciálnej rastlinnej výroby podniku
Tento cieľ bol naplnený obstaraním novej diskovej kosy ako náradia.
  • Zlepšenie pracovných podmienok
Tento cieľ bol naplnený predovšetkým  modernizáciou strojového parku s nižšou poruchovosťou nových strojov a technologických zariadení.
  • Vytvorenie jedného nového pracovného miesta
Tento cieľ bol naplnený, bolo vytvorené jedno nové pracovné miesto.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola revitalizácia parku pred kultúrnym domom a obecným úradom v obci Liptovský Peter. Realizácia projektu bola zameraná na výsadbu zelene na verejnom priestranstve. Vysadené boli drobné kríky (buksus, tis), stromy (magnolia, ľaliovník) a kvitnúce trávy.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Cieľom projektu bolo vytvoriť verejné priestranstvo, ktoré má  slúžiť občanom obce a návštevníkom bez rozdielu. Revitalizácia priestranstva zahŕňala bezbariérové prvky. Priestranstvo, resp. oddychová zóna vytvorená v rámci realizácie projektu na verejne dostupnom priestranstve je otvorené všetkým skupinám, ktoré môžeme zaradiť medzi marginalizované - matky s kočíkmi, starší spoluobčania, handikepovaní či zdravotne znevýhodnení spoluobčania. Prínosy projektu pre tieto skupiny ľudí sú: vytvorenie oddychovej zóny ako priestoru pre relax i estetické, upravené priestranstvo v centre obce.
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj prostredníctvom iniciatívy LEADER v miestnej akčnej skupine MAS Horný Liptov.
 Liptovskom Petre2
Skočiť na hlavné menu