Revitalizácia centra obce Forbasy


Dátum: 18.03.2022

Obrázok k aktualite Revitalizácia centra obce Forbasy
 
Názov projektu Revitalizácia centra obce Forbasy
Kód projektu 309070ADG2
Prijímateľ Názov Obec Forbasy
Sídlo Obecný úrad, Forbasy č. 40, 06501
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 Forbasy
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Stará Ľubovňa Obec Forbasy  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
21.06.2021 04.08.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 24 992,67 EUR
Z toho NFP 24 992,67 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre plnohodnotný život všetkých občanov – študentov, podnikateľov, investorov, dôchodcov, ale i návštevníkov obce Forbasy ako aj zvýšiť atraktivitu obce, pričom obec tak získala konkurenčnú výhodu, keďže predstavuje bezpečné a turisticky atraktívne miesto, nielen pre svojich obyvateľov ale aj pre návštevníkov obce.
Plnením hlavného cieľa sa dosiahne rozvoj ekonomického potenciálu a ľudských zdrojov, ktoré sú podmienkou pre ďalší rozvoj zamestnanosti v obci a odstránenie existujúcich disparít.
 Forbasy1
Skočiť na hlavné menu