Renesančná tvrdza v obci Klátova Nová Ves


Dátum: 12.10.2022

Obrázok k aktualite Renesančná tvrdza v obci Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves1

Klátova Nová Ves

 
Názov projektu Renesančná tvrdza v obci Klátova Nová Ves
Kód projektu 309070AGG6
Prijímateľ Názov Obec Klátova Nová Ves
Sídlo Klátova Nová Ves č. 100
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Partizánske Obec Klátová Nová Ves  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
3.02. 2020 28. 5. 20220
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 21484,82 EUR
Z toho NFP 14999,29 EUR
Vlastné zdroje 6485,53EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Rekonštrukcia tohto významného objektu mala niekoľko cieľov, ktoré vyplývali z potrieb obce zabezpečiť vhodnú turistickú vybavenosť a kvalitnú verejnú infraštruktúru. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času občanov a návštevníkov obce (turistov, exkurzie pre študentov, žiakov a seniorov) a pre usporadúvanie kultúrnospoločenských aktivít a obradov. Tento cieľ sa naplnil prostredníctvom špecifických cieľov, ktorými bolo najmä odstránenie zlého technického stavu verejnej budovy, odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení, vytvorenie vhodného materiálového prevedenia zodpovedajúceho pre charakter turistickej infraštruktúry, infraštruktúry voľného času, skvalitnenie miestnej infraštruktúry, zlepšenie kvality života obyvateľov obce.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola rekonštrukcia renesančnej tvŕdze – národnej kultúrnej pamiatky v obci Klátova Nová Ves, pričom jeho realizáciou sa docielila vyššia atraktivita obce, vyššia kvalita života občanov a vyššia kvalita rekreačnej a turistickej infraštruktúry. Po rekonštrukcii kultúrna pamiatka vyhovuje hygienickým a zdravotným predpisom. Stavebno-technický stav budovy zodpovedá vyhovujúcim prevádzkovým vlastnostiam. Budova vyhovuje celkovému architektonickému vzhľadu v priestorom usporiadaní budov obce, čím sa vytvorila estetická obecná budova.
 
Skočiť na hlavné menu