Relaxačné zariadenie s ubytovaním Čičmany


Dátum: 24.07.2020

Obrázok k aktualite Relaxačné zariadenie s ubytovaním Čičmanyičmany2
ičman1
Názov projektu Relaxačné zariadenie s ubytovaním
Kód projektu 064ZA070030
Prijímateľ Názov Cabin House Čičmany, s.r.o.
Sídlo I. Olbrachta 7585/34, Trenčín
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Čičmany      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
05.10.2017 13.03.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 991823,31
Z toho NFP 485993,42
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Vybudovanie relaxačného zariadenia s ubytovaním. Toto zariadenie poskytuje možnosť rekreácie, oddychu, športu a ubytovania bez podávania stravy. Zariadenie pozostáva z hlavného ubytovacieho objektu, hospodárskeho objektu a športového ihriska. Ubytovací objekt obsahuje desať lôžok.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov založenie nového podniku so zameraním na vidiecky cestovný ruch
zvýšenie atraktivity územia pre vidiecky cestovný ruch
zvýšenie ponuky služieb vo vidieckom cestovnom ruchu v ubytovaní
uspokojenie dopytu po doplnkových službách - šport, turistika, relax
zlepšenie kvality služieb pre návštevníkov oblasti vytvorením komplexnej ponuky služieb
využitie trhovej medzery v poskytovaní komplexných turistických služieb v regióne

Skočiť na hlavné menu