Rekonštrukcia zvonice- Obec Lontov


Dátum: 16.01.2024

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia zvonice- Obec Lontov

Obec Lontov1
 
Názov projektu Rekonštrukcia zvonice
Kód projektu 309070AFW4
Prijímateľ Názov Obec Lontov
Sídlo Lontov 67
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nitriansky kraj Okres Levice Obec Lontov  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
 
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
17.04.2023 31.05.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 33042,47 EUR
Z toho NFP 13999,66 EUR
Vlastné zdroje 19042,81 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Rekonštrukciou zvonice dôjde k sfunkčneniu a k obnoveniu jej prvotného poslania.  Miesto pri zvonici slúži všetkým veriacim, ktorí sa pravidelne stretávajú na tomto mieste pri spoločných modlitbách. Rekonštrukciou zvonice sa tak zreparuje pietne miesto, ktoré bude v " novom šate" slúžiť dlhý čas širokej verejnosti. Samotná investícia prispeje k efektívnemu využívaniu kultúrno-historického potenciálu obce a k budovaniu infraštruktúry miestneho vidieckeho cestovného ruchu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je zrekonštruovanie starej zvonice v obci Lontov.

Obec Lontov2
Skočiť na hlavné menu