Rekonštrukcia turisticky zaujímavého historického objektu s kamennou studňou Lúčka


Dátum: 18.09.2023

Obec Lúčka1
Názov projektu Rekonštrukcia turisticky zaujímavého historického objektu s kamennou studňou
Kód projektu 309070ABR7
Prijímateľ Názov Obec Lúčka
Sídlo Lúčka, Lúčka 32, 05303
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Levoča Obec Lúčka  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
21.10.2021 19.09.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 42121,55 EUR
Z toho NFP 42121,55 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Ciele projektu:
Vytvoriť reprezentačné priestory zariadené fotografiami, artefaktmi, historických dokumentmi a materiálnymi predmetmi
zbierky lúčanského múzea, ktoré budú slúžiť na dokumentáciu histórie obce.
Umožniť významným návštevníkom ale aj širokej verejnosti vidieť v koncentrovanej podobe históriu a charakter vývoja
života na tomto území, ale aj súčasnej obce.
Primárnym cieľom je zhromaždiť dokumentačný materiál vystavený na paneloch (zoskenované fotografie a texty).
Všetky artefakty a materiálne predmety budú od ľudí oficiálne zaknihované a zapožičané, prípadne pre expozíciu darované.
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je rekonštrukcia dvoch izieb, chodby a WC v priestoroch domu č. 22 v prenájme obce Lúčka. Rekonštrukciou týchto priestorov sme vytvorili trvalé podmienky pre expozíciu múzea, kde bude obec túto expozíciu prevádzkovať a skladovať v priestoroch domu č. 22, ktorého časť je v prenájme obce Lúčka.
Obec Lúčka2
Skočiť na hlavné menu