REKONŠTRUKCIA PRIĽAHLÝCH OBJEKTOV KAŠTIEĽA - KULTÚRNEHO DOMU V OBCI FINTICE


Dátum: 22.02.2022

Obrázok k aktualite  REKONŠTRUKCIA PRIĽAHLÝCH OBJEKTOV KAŠTIEĽA - KULTÚRNEHO DOMU V OBCI FINTICE
 Fintice
Názov projektu REKONŠTRUKCIA PRIĽAHLÝCH OBJEKTOV KAŠTIEĽA - KULTÚRNEHO DOMU V OBCI FINTICE
Kód projektu 309070Z388
Prijímateľ Názov Obec Fintice
Sídlo Fintice, Obecný úrad, Grófske nádvorie 210/1
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Prešov Fintice  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
02.01.2020 14.02.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 39 985,02 EUR
Z toho NFP 39 985,02 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky na kultúrne a spoločenské aktivity v obci Fintice, a to rekonštrukciou kultúrneho domu, ktorý sa nachádza v budove kaštieľa v obci Fintice. Realizácia projektu prispieva k zlepšovaniu kvality života obyvateľov a rozvoju miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry.
 
Cieľom projektu je:
- zlepšenie podmienok pre život obyvateľov obce, čo zníži odliv obyvateľov z obce a vidieka
- vytvorenie lepších podmienok na trávenie voľného času
- podporenie kultúry v obci
- prispievanie k atraktivite obce pre život mladých
- vytvorenie možností pre aktivity obyvateľov obce Fintice
- podporovanie spoločenského života, čo zvyšuje spokojnosť obyvateľov
- podporovanie prílevu návštevníkov do obce
- podporovanie ekonomického rozvoja obce
- zviditeľnenie obce Fintice
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola rekonštrukcia priľahlých objektov kaštieľa, ktorý je súčasne aj kultúrnym domom obce Fintice. Rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorý sídli v budove kaštieľa, predstavovala obnovu výplní otvorov okien a dverí odstránením ich poškodenia a stavebných závad. Keďže kultúrny dom sa nachádza v budove kaštieľa, rekonštrukciou bola zároveň zachovaná a obnovená pamiatková hodnota objektu a zlepšil sa technický stav a estetická úroveň obvodových konštrukcií tak, aby bola zabezpečená ochrana budovy a táto vhodne dotvárala kvalitné životné prostredie obyvateľov a návštevníkov obce.
Projekt "REKONŠTRUKCIA PRIĽAHLÝCH OBJEKTOV KAŠTIEĽA - KULTÚRNEHO DOMU V OBCI FINTICE" bol implementovaný prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny STRÁŽE.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh)  
Kontakt na prijímateľa Obec Fintice
Obecný úrad, Grófske nádvorie 210/1
0517481010
oufintice@hotmail.com
 Fintice2
Skočiť na hlavné menu