Rekonštrukcia objektu Cabaj-Čápor


Dátum: 16.11.2020

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia objektu Cabaj-Čápor

rekon rekon1
Názov projektu Rekonštrukcia objektu
Kód projektu 064NR070080
Prijímateľ Názov Ponti-M,s.r.o.
Sídlo Nitra, Južná 36, 94201
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Cabaj Čápor      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
20.09.2016 20.02.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 2974991
Z toho NFP 1338745,95
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Projektom bol zrekonštruovaný objekt zo začiatku 20. storočia na štýlový penzión ponúkajúci ubytovanie, reštauračné služby, kongresové priestory a wellness.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt bol zameraný na investície do vidieckeho cestovného ruchu,  vytvára podmienky pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane  poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Cieľom predkladaného projektu bolo zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť  diverzifikáciou činnosti spoločnosti na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.
Realizácia projektu prispela k nárastu pridanej hodnoty spoločnosti zvyšovaním kvality poskytovaných služieb v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

Skočiť na hlavné menu