Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť


Dátum: 14.01.2022

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť
 Obec Viničky
Názov projektu Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť
Kód projektu 074KE220171
Prijímateľ Názov Obec Viničky
Sídlo Viničky
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
  Košický kraj Okres Trebišov Obec Viničky
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
14.01.2021 21.12.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 149 883,67 EUR
Z toho NFP 149 883,67 EUR
Vlastné zdroje             0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavný cieľ projektu prispieva k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov obce a zlepší miestne služby v oblasti voľného času a kultúry a tým prispeje k napĺňaniu strategického cieľa PRV 2014-2020  „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry“ a focusovej oblasti 6B „Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, nakoľko podporou investícií do miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach sa zvyšuje kvalita života obyvateľstva, ktorá úzko súvisí s miestnym ekonomického rozvojom, ako aj zastavením odlivu obyvateľstva z vidieka.
 
Vo väzbe na uvedený základný cieľ rieši predložený projekt nasledovné špecifické ciele:
 
•            Zvýšenie kvality života obyvateľstva – vytvorené komunitné centrum bude poskytovať priestory pre voľno časové aktivity všetkých obyvateľov obce čo bude mať pozitívny vplyv na celú obec a jej okolie,
 
•            Spríjemnenie prostredia obce –  ktoré bude dosiahnuté ako sekundárny dôsledok rekonštrukcie domu, ktorý sa nachádzal v centre obce a bol schátraný a nevyužívaný,
•            Nárast počtu obyvateľov – realizáciou projektu sa zlepšia  podmienky na trávenie voľného času obyvateľov obce čím sa docieli, že obyvatelia sa nebudú sťahovať z dôvodu slabých resp. absentujúcich možností trávenia voľného času hlavne mladých ľudí. 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Obec v minulosti nedisponovala priestormi pre rozvíjanie spoločenských a kultúrnych aktivít obyvateľov obce, hoci zo strany obyvateľov bol o tieto aktivity veľký záujem. V obci pôsobia viaceré združenia ako napr. klub dôchodcov, spevácky súbor, klub šachistov, klub mládeže, združenie vinárov a vinohradníkov, ktorí po realizácii projektu budú tento objekt využívať.
 
V majetku obce sa nachádzal bývalý rodinný dom, ktorý bol v chátranom stave a ktorý obec po realizácií projektu bude využívať na aktivity svojich občanov. Premetom projektu bola rekonštrukcia bývalého rodinného domu na komunitné centrum, ktoré budú využívať záujmové (klubové) skupiny – mládež, dôchodcovia a iné.
 Obec Viničky1
Skočiť na hlavné menu