Rekonštrukcia Modrokamenskej Kalvárie


Dátum: 15.06.2022

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia Modrokamenskej Kalvárie
Modrý Kameň 
Názov projektu Rekonštrukcia Modrokamenskej Kalvárie
Kód projektu 309070AGF1
Prijímateľ Názov Mesto Modrý Kameň
Sídlo Modrý Kameň, Mariánske námestie 1, 99201
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Veľký Krtíš Mesto Modrý Kameň  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
30.07.2021 24.01.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 29 996,51 EUR
Z toho NFP 29 996,51 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo podporiť miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach prostredníctvom investícií do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov určenej na verejné využitie.
Projekt bol realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity Rekonštrukcia Modrokamenskej Kalvárie,“ ktorá bola zameraná na rekonštrukciu striech kaplniek Modrokamenskej Kalvárie.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola rekonštrukcia Modrokamenskej Kalvárie, ktorá sa hlavne zamerala na rekonštrukcie striech kaplniek.
Projekt bol zameraný na podporu na vykonávanie operácií v rámci stratégie CLLD ako aj podporu miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a je plne v súlade s pod opatrením PRV 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER  V MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINE Hontiansko - Novohradské partnerstvo
 
 
 
 Modrý Kameň2
Skočiť na hlavné menu