Rekonštrukcia materskej školy Fedákova


Dátum: 20.02.2019

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia materskej školy Fedákova
Názov: Rekonštrukcia materskej školy Fedákova

Krátky popis:
Projekt je realizovaný za účelom rozšírenia kapacity predškolského vzdelávania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti budovaním nových kapacít adaptáciou existujúceho objektu bývalých jasiel na ulici Fedákova na MŠ a zameriava sa na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávaniu a zaškolenosti detí, čo prispeje k ľahšiemu prechodu na školskú dochádzku a podporí zosúladenie pracovného a rodinného života obyvateľov MČ Bratislava-Dúbravka.
Prostredníctvom rekonštrukcie objektu a adaptácie jeho priestorov bude vytvorených 92 nových miest v predprimárnom vzdelávacom zariadení pre deti od 3 do 6 rokov, čo je významným rozšírením kapacít predškolského vzdelávania žiadateľa a priblíženie sa k naplneniu cieľa IROP – poskytnúť rovnakú výchovno-vzdelávaciu možnosť pre všetky deti.
fed1
fed2
Hlavné aktivity projektu:
1. Adaptácia existujúcich objektov na novú MŠ
2. Stavebno-technické úpravy areálu MŠ
3. Obstaranie materiálno-technického vybavenia školskej jedálne
 
Prijímateľ:  mestská časť Bratislava-Dúbravka
Celkové oprávnené náklady projektu:  548 162,56 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 520 754,43 € 
Vlastné zdroje:  27 408,13 € 
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: november 2016        Ukončenie realizácie aktivít projektu: september 2017
 
 
Skočiť na hlavné menu