Rekonštrukcia kúpaliska Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch


Dátum: 14.02.2020

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia kúpaliska Modrá Perla vo Veľkých Úľanochula
 
Názov projektu Rekonštrukcia kúpaliska Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch
Kód projektu 064TT070035
Prijímateľ Názov Martin Blšťák
Sídlo Poľná 2794/7, Galanta 92401
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Veľké Úľany      
       
 ula1
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
24.05.2018 11.09.2019
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 278950,00
Z toho NFP 125527,50
Vlastné zdroje  
 
 ula2
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia zastaraného technického vybavenia kúpaliska Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch. Rekonštrukcia zahŕňala stavebné úpravy vonkajšieho plaveckého bazéna vrátane bazénovej fólie, filtračného systému, vybudovania vyrovnávacej nádrže a technologickej miestnosti. V rámci realizácie projektu boli novo vybudované bočné hydromasážne trysky a rôzne atrakcie, ako delo či chrliče vody. Rekonštrukciou bol obnovený aj technický objekt, súčasťou ktorého bolo aj vykurovanie, plynofikácia a elektroinštalácia. Po rekonštrukčných stavebných prácach bolo vybudovaná aj zelená infraštruktúra - sadové úpravy v areáli prevádzky.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti firmy žiadateľa prostredníctvom rekonštrukcie kúpaliska Modrá perla a modernizácie technického zariadenia. Tým bol podporený rozvoj cestovného ruchu v regióne a zachovávajú sa tradície miestneho kúpaliska a zvýšila sa jeho návštevnosť a význam na regionálnej úrovni.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Realizácia projektu prispela k zvýšeniu zamestnanosti v regióne zvýšením počtu pracovných miest o jedno pracovné miesto, konkrétne na pozíciu čašníčky.

Skočiť na hlavné menu