REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO STREDISKA- Obec Vyšný Medzev


Dátum: 15.10.2021

Obrázok k aktualite REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO STREDISKA- Obec Vyšný Medzev


 Medzev
Názov projektu REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO STREDISKA
Kód projektu 074KE220195
Prijímateľ Názov Obec Vyšný Medzev
Sídlo Hrdinov SNP 152, 04425 Vyšný Medzev
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
       
Košický kraj Okres Košice-okolie Obec Vyšný Medzev  
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
4.11.2019 10.9.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 150 000,00 EUR
Z toho NFP 150 000,00 EUR
Vlastné zdroje             0,00 EUR
 Medzev1
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu „Rekonštrukcia kultúrneho strediska“ bolo skvalitnenie verejnej infraštruktúry a zlepšenie kvality života obyvateľov obce Vyšný Medzev, s priamym dopadom na zvýšenie atraktivity obce, podporu ekonomického rozvoja a rozvoj miestnej komunity.
 
Medzi čiastkové ciele projektu patrí:
- zlepšenie technického stavu a celkového vzhľadu objektu kultúrneho strediska,
- skvalitnenie využiteľnosti priestorov a zintenzívnenie ich využívania,
- zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, zníženie jeho energetickej náročnosti a tým dosiahnutie úspory finančných prostriedkov vynakladaných na jeho vykurovanie,
- zníženie zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi látkami (produkovanými emisiami).
 
Projekt je v súlade so zámerom opatrenia 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.
V rámci projektu je identifikovaný príspevok k fokusovej oblasti 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Realizované aktivity (investície) budú prispievať k zlepšovaniu kvality života v obci, s významným pozitívnym vplyvom na miestny ekonomický rozvoj (predovšetkým prostredníctvom zlepšenia technického stavu, vzhľadu a využiteľnosti budovy kultúrneho strediska, zníženia jeho energetickej náročnosti a tým zároveň znížením finančných prostriedkov na jeho vykurovanie a opravy, a v neposlednom rade znížením zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi látkami atď.).
Ciele projektu v plnej miere korešpondujú s cieľom stratégie PRV SR 2014-2020, predovšetkým so strategickým cieľom 3 vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest, potrebou 14 Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych oblastiach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu „Rekonštrukcia kultúrneho strediska“ bola komplexná rekonštrukcia kultúrneho strediska – budovy kultúrneho domu a budovy kolkárne. Rekonštrukcia významnou mierou prispela k skvalitneniu verejnej infraštruktúry v obci a zároveň zlepšila podmienky na život pre miestnych obyvateľov. Realizáciou stavebných úprav sa výrazne zlepšil  technický stav obecného kultúrneho strediska a  zároveň sa podstatne zlepšili jeho tepelnoizolačné vlastnosti, znížila sa energetická náročnosť, dosiahla sa úspora nákladov na vykurovanie (a ďalšie prevádzkové náklady) a znížilo sa množstvo škodlivých emisií znečisťujúcich životné prostredie. Rekonštrukciou kultúrneho strediska sa taktiež zvýšila nielen jeho majetková, ale aj estetická hodnota. Realizáciou predkladaného projektu sa v interiéri budovy vytvorili vhodné a príjemné podmienky, čo má neoceniteľný prínos predovšetkým pre predstaviteľov obce a miestnych obyvateľov, ktorí priestory kultúrneho domu pravidelne využívajú, ale tiež pre turistov a návštevníkov obce Vyšný Medzev.
Realizácia predkladaného projektu  sa členila na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 kultúrny dom
V rámci tohto stavebného objektu bola zrealizovaná nadstavba nových priestorov. Pre priestory salónika na 2. np bola využitá jedinečná vyvýšená plocha, z ktorej je veľkou zasklenou stenou možné sledovať dianie na nádvorí, ako aj opačne v salóniku. Rohová poloha hlavného vstupu do priestorov kultúrneho domu je zvýraznená vystupujúcim obvodovým portálom s dreveným horizontálnym obkladom. Zatepľované plochy obvodového plášťa sú v priestore nádvoria finalizované ušľachtilými omietkami. Uličná fasáda, spadajúca do pamiatkovej ochrany námestia, je obnovená reštauračnými prácami poškodených prvkov a výmenou okenných výplní, s rešpektovaním pôvodného členenia zrejmého z historických fotografií.
Kultúrny dom využíva existujúcu vodovodnú prípojku s napojením sa na ulicu Hrdinov SNP, kde sa nachádza verejný vodovod. Príprava TÚV  prebieha v kotolni na 2.np cez tepelné čerpadlo so zásobníkom.
Splašková kanalizácia je delená na splaškovú a tukovú (z rezov a vpustov v kuchyni). Dažďové vody zo strechy sú odvádzané vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami do vpustov s mrežami. Povrchové vody z dláždeného nádvoria sú odvádzané žľabmi do existujúcej dažďovej kanalizácie.
Z dôvodu stavebných úprav a plánovanej nadstavby boli v objekte demontované všetky existujúce elektrozariadenia a v rámci realizovaných  prác sa vybudovala aj nová elektroinštalácia.
Projekt riešil aj rekonštrukciu vykurovania objektu kultúrneho domu, novým zdrojom tepla je tepelné čerpadlo. V objekte sa nachádza dvojrúrkový vykurovací systém radiátorového vykurovania.  Pre potreby VZT je v kotolni inštalovaný plynový kondenzačný kotol. Vetranie priestorov kultúrneho domu, kuchyne a hygienických zariadení je zabezpečené prostredníctvom vzduchotechniky.
Priestory zrekonštruovaného a dispozične upraveného kultúrneho domu sa členia na:
- verejné priestory kultúrneho domu (spoločenská sála a miestnosť salónika),
- hygienický priestor pre verejnosť,
- hygienický priestor personálu a šatňa,
- príležitostná kuchyňa,
- skladové priestory, zásobovanie kuchyne,
- sklad organického odpadu,
- upratovacia miestnosť,
- verejná šatňa.
SO 02 kolkáreň
Architektúra tohto stavebného objektu sa nezmenila. V rámci stavebných úprav boli zamenené okenné konštrukcie (za nové) s identickým členením a požadovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Kontaktným zateplením stien sa vylepšili tepelnoizolačné parametre obalových konštrukcií stavby. Nová skladba stropu prispela k zníženiu energetickej náročnosti na prevádzkovanie týchto priestorov. Pri vstupe do kolkárne bolo existujúce pultové zastrešenie zamenené za nové pergolové so zasklením z bezpečnostného priehľadného skla. Pultová strecha nad priestormi skladu sa zrealizovala ako nová železobetónová konštrukcia so skladbami plochej strechy. Dispozícia priestoru zostala nezmenená.
Priestory kolkárne a pohostinstva sú napojené na verejný vodovod prostredníctvom existujúcej prípojky a rozvodov, ktorých poloha a dimenzie sa v rámci navrhovaných stavebných úprav nemenia.
V priestoroch kolkárne a priľahlých miestnostiach sa demontovali všetky svietidlá a kabeláž. Existujúci rozvádzač sa dozbrojil o istič pre napojenie nového osvetlenia v priestoroch kolkárne, všetky ostatné vývody a istiace prvky ostali v pôvodnom stave. V sociálnych priestoroch rozmiestnili elektrické zásuvky a vypínače.
Existujúce priestory kolkárne sú členené na verejne prístupný priestor 2 dráh a zázemie zariadenia (strojovňa). Realizované stavebné úpravy nezmenili pôvodný prevádzkový stav priestorov, ich funkčné a dispozičné členenie zostalo zachované v celom rozsahu.
 
Nové základové konštrukcie boli realizované kombinovane zo základových pásov a debniacich tvaroviek, vystužené betonárskou oceľou, so zohľadnením základových pomerov. Nové murivo obvodových stien bolo realizované z presných pórobetónových tvaroviek hrúbky 30 mm. Stropná konštrukcia objektu bola realizovaná ako štandardná žb konštrukcia. Nová strecha plynule napojená na pôvodné roviny striech, bola zhotovená ako sendvičová konštrukcia, zateplená izoláciou z minerálnej vlny medzi a pod prvkami krokiev o celkovej hrúbke 350 mm. Pre zabezpečenie hydroizolačných vlastností bola na streche použitá PVC fólia v minimálnom sklone 3 %, ukončená pri prečnievajúcej atike. Pohľadovo viditeľné časti strechy boli realizované z plechovej tabuľovej krytiny so stojatou drážkou.
Otvorové konštrukcie uličnej fasády sú  z drevených profilov s väčšou stavebnou hrúbkou, zasklené tepelnoizolačným trojsklom. Výmena a nové okná mimo uličnej fasády sa zrealizovali z plastových profilov s vonkajšími fóliami vo farbe dreva. Vonkajšie povrchové úpravy na vnútro - areálových fasádach sú realizované štandardné, aplikované na kontaktný zatepľovací systém so silikónovou omietkou.
Z dôvodu nadstavby objektu bol v rámci prác zrekonštruovaný aj bleskozvod.
 Medzev2
Skočiť na hlavné menu