Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Tašuľa


Dátum: 13.08.2021

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci TašuľaTašuľa
Názov projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Tašuľa
Kód projektu 074KE220150
Prijímateľ Názov Obec  Tašuľa
Sídlo Tašuľa
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
SR Košický kraj Okres Sobrance Tašuľa
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
1.4.2020 1.6.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 146 245,63
Z toho NFP 146 245,63
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci. Rekonštrukcia kultúrneho domu má za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu sa posilnila vybavenosť územia, zlepšil sa nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola rekonštrukcia budovy kultúrneho domu. 
 
Tašuľa1
Skočiť na hlavné menu