Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava verejných priestranstiev - obec Jenkovce


Dátum: 14.12.2022

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava verejných priestranstiev - obec JenkovceRekonštrukcia kultúrneho domu a úprava verejných priestranstiev - obec Jenkovce
Názov projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava verejných priestranstiev - obec Jenkovce
Kód projektu 072KE130031
Prijímateľ Názov Obec Jenkovce
Sídlo Jenkovce 210
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Košický kraj Okres Sobrance Obec Jenkovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
21.07.2022 31. 07. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 32598,52EUR
Z toho NFP 20754,31EUR
Vlastné zdroje 11844,21 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Zlepšenie základnej infraštruktúry obce: vytvorenie funkčného verejného priestranstva v centrálnej časti obce, ktoré bude vhodné na organizovanie rôznych exteriérových  podujatí, slávností a pod., zlepšenie vzhľadu obce, podpora marginalizovných skupín obce.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Rekonštrukcia verejného priestranstva pred kultúrnym domom Jenkovce.
Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava verejných priestranstiev - obec Jenkovce1
Skočiť na hlavné menu