Rekonštrukcia fariem PŽV


Dátum: 27.03.2020

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia fariem PŽV


 
Názov projektu Rekonštrukcia fariem PŽV
Kód projektu 041NR060078
Prijímateľ Názov Podnik živočíšnej výroby a.s.
Sídlo Žabokreky nad Nitrou, Topoľčianska cesta 321
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4.1
Podopatrenie 8
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Práznovce Veľké Ripňany Žabokreky nad Nitrou  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
15.08.2016 13.11.2019
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 1311156,74
Z toho NFP 655578,35
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Rekonštrukcia stavieb a technologického vybavenia fariem v Práznovciach, Veľkých Ripňanoch a Žabokrekoch nad Nitrou
Stavebná časť
- Farma Práznovce - Podlahy hala 1,2,3,4,5,6
- Farma Práznovce - Opláštenie haly 2,3,4,5,6
- Farma Žabokreky nad Nitrou - Demontáž krytiny haly 1,2
- Farma Žabokreky nad Nitrou - Výmena krytiny haly 1,2
- Farma Žabokreky nad Nitrou - Vstupné brány haly 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Technologická časť
- Farma Veľké Ripňany - Napájanie haly 1,2,3
- Farma Práznovce - Napájanie haly 3,5,6
- Farma Práznovce - Ventilácia haly 1,2,3,4,5,6
- Farma Žabokreky nad Nitrou - Zásobník krmiva haly 1,2
- Farma Žabokreky nad Nitrou - Výmena klapiek haly 3,4,5,6,9,14
- Farma Žabokreky nad Nitrou - Výmena kŕmenia haly 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Hlavný cieľ: zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu a poľnohospodárskej diverzifikácie
Cieľ 1: Zefektívňovanie výrobného procesu
- napĺňa cieľ opatrenia v bode: zvýšenie efektívnosti výroby, zvýšenie produkcie, zvýšenie kvality výrobkov, výroba nových produktov
Cieľ 2: Zlepšenie životných podmienok chovaných zvierat
- napĺňa cieľ opatrenia v bode: zvýšenie efektívnosti výroby, zvýšenie kvality výrobkov, výroba nových produktov
Cieľ 3: Modernizácia technologickej vybavenosti fariem
- napĺňa cieľ opatrenia v bode: zvýšenie efektívnosti výroby, zvýšenie produkcie, zvýšenie kvality výrobkov
Cieľ 4: Zabránenie priesakom do pôdy a vody, zlepšenie odvetrania hál a ich tesnosti a zníženie zaťaženosti životného prostredia
- napĺňa cieľ opatrenia v bode: zvýšenie efektívnosti výroby, zvýšenie kvality výrobkov
Cieľ 5: Zlepšenie pracovných podmienok
- napĺňa cieľ opatrenia v bode: zvýšenie efektívnosti výroby

pžvpžv1
Skočiť na hlavné menu