Rekonštrukcia existujúcej prístavby kultúrneho domu v Hnúšti


Dátum: 15.05.2023

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia existujúcej prístavby kultúrneho domu v Hnúšti
Mesto Hnúšťa
Názov projektu Rekonštrukcia existujúcej prístavby kultúrneho domu v Hnúšti
Kód projektu 309070Z705
Prijímateľ Názov Mesto Hnúšťa
Sídlo Francisciho 74/2
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Rimavská Sobota Obec Hnúšťa  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
5.4.2021 21.07.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 109978,16 EUR
Z toho NFP 100 000 EUR
Vlastné zdroje 9978,16 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bola podpora miestneho rozvoja a služieb v Meste Hnúšťa, najmä služieb kultúry a voľného času. Realizácia navrhovaných  činností a aktivít výraznou mierou prispela k naplneniu zadefinovaných cieľov podopatrenia 7.4 Podpora investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Projekt svojím zrealizovaním bude podnecovať realizáciu ďalších činností súvisiacich s projektom.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Rekonštrukcia morálne a technicky zastaraných priestorov prístavby kultúrneho domu, v ktorej sa nachádza tanečná sála, vstupný vestibul, sociálne zariadenia, schodisko a pomocné obslužné priestory. Rekonštrukciou sa obnovili a zatraktívnili priestory, ktoré sú v užívaní bezmála 30 rokov a na ktorých sa podpísal už aj zub času a vysoká miera opotrebenia.
Mesto Hnúšťa1
Skočiť na hlavné menu