Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany


Dátum: 16.12.2023

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké ChlievanyRekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany
Názov projektu Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-02 Rekonštrukcia budovy
Kód projektu 309070AYV6
Prijímateľ Názov Obec Veľké Chlievany
Sídlo Veľké Chlievany 80
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou Obec Veľké Chlievany  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
 
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
19.09.2022 08.08.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 26562EUR
Z toho NFP 17999,64 EUR
Vlastné zdroje 8562,36 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Odstrániť na vodorovných a zvislých konštrukciách vlhkosť v budove, prevzdušniť podlahy, povrchovo upraviť pôvodné okná a dvere,  vyvložkovať dva komíny, naniesť omietky a maľby. Zlepšiť technický a hygienický stav budovy so zachovaním pôvodných architektonických prvkov domov našej starej dediny pre historické fragmeny slávnych rodákov obce ako aj jej obyvateľov, zhromažďovať, triediť a uchovávať historické fragmenty o slávnych rodákoch obce a o jej obyvateľoch. Zvýšiť hodnoty majetku obce. Obohatiť kultúrne dedičstvo regiónu. Umožniť absolvovanie praxe študentom.  Vytvoriť tým turistickú infraštruktúru  malých rozmerov na verejné využitie, nakoľko v obci ani v blízkom okolí sa takéto múzeum nenachádza. 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO - 02 Rekonštrukcia budovy súp. č. 132 v obci Veľké Chlievany, k.ú. Veľké Chlievany na parcele č. 364/10 List vlastníctva č. 186 výlučne vo vlastníctve obce - Odvlhčenie zvislých a vodorovných konštrukcií, úprava okien, dverí, omietok a malieb.         

Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany 1
Skočiť na hlavné menu