Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešany- prístavba


Dátum: 02.04.2019

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešany- prístavba
Názov: Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešany- prístavba
oresany
Krátky popis:
Projekt je zameraný na rekonštrukciu materskej školy v obci Horné Orešany, konkrétne na rozšírenie jej kapacít prístavbou. Realizáciou projektu sa rozšíri kapacita materskej školy o 1 triedu, a teda o 15 miest. Vykonajú sa potrebné technicko-stavebné úpravy budovy MŠ a zvýši sa samotná kapacita MŠ, čím sa skvalitní výchovno – vzdelávací proces detí navštevujúcich MŠ, kapacita MŠ bude dostatočná a kvalitatívne i ekonomicky sa zlepší život rodičov, nakoľko môžu nastúpiť do zamestnania. Realizáciou tohto projektu sa vyrieši i situácia ohľadne nevyhovených žiadostí na predprimárne vzdelávanie, čím sa zabezpečí kvalitné vzdelávanie novej generácie v obci Horné Orešany.  
oresany1
Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je realizácia rekonštrukcie, ktorá napomôže ku skvalitneniu predprimárneho vzdelávania v obci Horné Orešany a celkovo zabezpečí obyvateľom lepší prístup k predškolskej výchove a vzdelávaniu. Po zrealizovaní predmetného projektu a teda modernizácii budovy bude materská škola trojtriedna a bude mať kapacitu 60 detí.

Hlavné aktivity projektu:
1. Rozširovanie kapacity existujúceho objektu materskej školy rekonštrukciou
2. Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy
 
Popis realizácie aktivít projektu:
V rámci aktivity Rozširovanie kapacity existujúceho objektu materskej školy rekonštrukciou sa bude zabezpečovať rozšírenie kapacít existujúcej budovy materskej školy prístavbou a rekonštrukciou existujúcich priestorov budovy so stavebnými úpravami.
V rámci aktivity  Obstaranie materiálno – technického vybavenia materskej školy  sa do priestorov materskej školy obstará potrebné vybavenie, ktoré zahŕňa najmä nábytok – vybavenie priestorov  MŠ na aktivity/hranie/spanie, nábytok – vybavenie šatní a vybavenie kuchyne a výdajne jedla materskej školy.
V rámci aktivity Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy bude Objekt samostatne vykurovaný podlahovým kúrením s tepelným čerpadlom. Výplne okien a dverí budú z 6-komorových plastových profilov zasklené izolačným trojsklom.
oresany2
Prijímateľ:  Obec Horné Orešany

Celkové oprávnené náklady projektu:  203 210,75 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 193 050,22 € 
Vlastné zdroje:  10 160,54 € 
Operačný program: IROP

Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: marec 2018
 Ukončenie realizácie aktivít projektu: október 2018
 
 
Skočiť na hlavné menu