Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Iliašovce


Dátum: 15.05.2023

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Iliašovce

Obec Iliašovce
Názov projektu Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Iliašovce
Kód projektu 309070ABT8
Prijímateľ Názov Obec Iliašovce
Sídlo Iliašovce 231
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Košický kraj Okres Spišská Nová Ves Mesto Iliašovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
16.03.2021 27.08.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 9427,47 EUR
Z toho NFP 9427,47 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bola rekonštrukcia  3 autobusových zastávok v obci Iliašovce.
Rekonštrukciou zastávok došlo k skvalitneniu poskytovania služieb obyvateľom i návštevníkom obce v rámci prímestskej autobusovej dopravy. Prispelo sa k zlepšeniu služieb spojených s cestovaním, k estetizácii prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľstva .
Projekt vo všeobecnosti prispel k zlepšeniu poskytovania základných služieb, kvality života vo vidieckych oblastiach a zabezpečí vyššiu atraktivitu oblasti, čo je v súlade  so zameraním výzvy  7.2.
Obec Iliašovce1
Skočiť na hlavné menu