Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ v obci Nižný Hrušov


Dátum: 03.06.2019

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ v obci Nižný Hrušov

Názov: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ v obci Nižný Hrušov
nizny2

Stručný popis projektu: Projekt rieši rekonštrukciu a zvýšenie kapacity objektu MŠ z dôvodu potreby navýšenia kapacít MŠ v obci a zabezpečenia kvalitného vzdelania detí v predškolskom veku. V rámci projektu sa realizujú dve hlavné aktivity - Rekonštrukcia objektu a zvýšenie kapacity materskej školy a Obstaranie materiálno-technického vybavenia. Výsledkom projektu bude vytvorenie kapacity školskej infraštruktúry MŠ v obci Nižný Hrušov s merateľným ukazovateľom Kapacity podporenej školskej infraštruktúry materských škôl s cieľovou hodnotou 42 detí (rozšírenie kapacít z 31 o 11 detí).
nizny3
Cieľ projektu: Vytvorenie podmienok pre kvalitnú predškolskú prípravu detí vo veku 3-5 rokov s nadväznosťou na úspešné zvládnutie ich školskej dochádzky. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom zvýšenia kapacity predprimárneho vzdelávania detí v existujúcej materskej škole v obci Nižný Hrušov.

Hlavné aktivity projektu:
aktivita č. 1 - Rekonštrukcia objektu a zvýšenie kapacity materskej školy
aktivita č. 2 - Obstaranie materiálno - technického vybavenia
 
Situácia po realizácii projektu: Realizáciou projektu sa zvýši kvalita infraštruktúry MŠ v obci Nižný Hrušov a vytvorí sa chýbajúca kapacita pre predprimárne vzdelávanie detí vrátane inkluzívneho vzdelávania. Realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu sa dosiahnu tieto deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu:
- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl (detí) - 42
- Počet podporených materských škôl - 1
- Počet renovovaných verejných budov - 1
- Podlahová plocha renovovaných verejných budov - 328,27 m2
- Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením – 1
 
Prijímateľ: Obec Nižný Hrušov
Celkové oprávnené náklady projektu:  94 444,87 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 89 722,63  €

Vlastné zdroje: 4 722,24 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: január 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: december 2018
 
Skočiť na hlavné menu