Regenerácia vnútrobloku Žitava


Dátum: 02.10.2019

Obrázok k aktualite Regenerácia vnútrobloku Žitava
Cieľ projektu: Hlavným cieľom predloženého projektu je prostredníctvom investícií do dotvorenia úprav existujúceho priestoru v medziblokovej mestskej časti medzi obytnými domami č. 1400 a č. 1401  je naplnenie globálneho cieľa, ktorým je predovšetkým zlepšenie kvality života obyvateľstva dotknutej mestskej časti a zabezpečenie udržateľného a efektívneho poskytovania verejných služieb s priaznivým dopadom na vyvážený a udržateľný regionálny rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov miest a obcí.
itava1
Hlavné aktivity projektu: Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene
 
Vyššia uvedená hlavná aktivita sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
  • Terénne úpravy a príprava pozemku
  • Výsadba stromov
  • Výsadba krov
  • Komunikácie a spevnené plochy: komunikácia pre peších – parkový chodník
  • opadové plochy pod hracími prvkami
  • Priestor pre loptové hry
  • Hracie a cvičné prvky, lavičky a odpadkové koše
 itava2
Situácia po realizácii projektu:
- vytvorenie relaxačnej zelenej zóny v medziblokovom priestore,
- bezpečné trávenie voľnočasových aktivít obyvateľov okolitých panelákov, najmä detí a mládeže,
- vylepšenie estetického vzhľadu medziblokového priestoru a odstránenie estetických nedostatkov riešeného územia,
- rozvoj verejnej zelene - zveľaďovanie životného prostredia prostredníctvom výsadby trávnatých plôch, drevín, krov a ďalšej zelene,
- vhodná kombinácia vnútornej štruktúry plôch zelene a parkov z hľadiska biotických prvkov (stromy, kry, trávnik, kvetiny, voda), abiotických prvkov a vybavenosti (hracie plochy, komunikácie, parkovanie, prvky komunálnej hygieny),
- zabezpečenie dostupnej verejnej zelene pre obyvateľov funkčných zón a obytných súborov.
 
Prijímateľ: mesto Vráble
Celkové oprávnené náklady projektu:  148 655,68 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 141 222,9 €
Vlastné zdroje:  7 432,78 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: august 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: november 2018
 
 
Skočiť na hlavné menu