Regenerácia vnútrobloku – sídlisko E SVIT


Dátum: 21.01.2020

Obrázok k aktualite Regenerácia vnútrobloku – sídlisko E SVIT
Názov: Regenerácia vnútrobloku – sídlisko Esvit1
Kód projektu: NFP302041K713
Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitného obytného a prírodného prostredia pre obyvateľov vnútrobloku na Sídlisku E v meste Svit prostredníctvom jeho regenerácie .
Špecifický cieľ projektu:
1. Vybudovanie a zosúladenie prvkov zelene vnútrobloku.
2. Zabezpečenie kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja územia vnútrobloku.
 
Hlavná aktivita projektu: regenerácia vnútrobloku Sídliska E v meste Svit s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
Vyššia uvedená hlavná aktivita sa bude realizovať nasledovným spôsobom:
  • Komunikácie a spevnené plochy: komunikácie pre peších – parkový chodník
  • Verejné osvetlenie
  • Výsadba stromov
  • Výsadba krov
  • Komunikácie a spevnené plochy: komunikácia pre peších – parkový chodník
  • Priestor pre loptové hry
  • Hracie a cvičné prvky
 svit3
Situácia po realizácii projektu:
Realizáciou projektu sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa projektu, t.j. zabezpečí sa kvalitné obytné a prírodné prostredie pre obyvateľov vnútrobloku na Sídlisku E v meste Svit prostredníctvom jeho regenerácie.
Projekt zabezpečí vybudovanie a zosúladenie prvkov zelene vnútrobloku a zabezpečí kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj územia vnútrobloku nasledovnými výsledkami projektu:
- zjednotenie plochy vnútrobloku výsadbou novej zelene, alejovou výsadbou stromov, výsadbou živých plotov,
- komunikačné spojenie vnútrobloku novými dlaždenými chodníkmi o výmere 401 
   m,
- umiestnenie prvkov drobnej architektúry,
- umiestnenie nového detského a streetballového ihriska,
- zvýšenie bezpečnosti vnútrobloku nainštalovaním osvetľovacích telies.
- zvýšenie bezpečnosti verejného priestoru vnútrobloku pre všetky vekové kategórie,
- vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, zavedenie prvkov na zníženie znečistenia
  ovzdušia a hluku,
- vytvorenie predpokladov na trvalo udržateľné využívanie krajiny,
- zvýšenie odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy,
- zosúladenie prepojovacích chodníkov, miest pre oddych, s už pôvodnou zeleňou
 do funkčného celku.
 
Prijímateľ: mesto Svit
Celkové oprávnené náklady projektu:   227 471,41€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 216 097,84€
Vlastné zdroje:  11 373,57€
 
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: marec 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2019
 
Skočiť na hlavné menu