Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice


Dátum: 07.05.2019

Obrázok k aktualite Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
Názov: Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice
reg
Krátky popis:
K naplneniu  hlavného cieľa smerujú aj stanovené špecifické ciele projektu:
- Obnoviť mestský vnútroblokový priestor sídliska Kuzmányho a zvýšiť jeho funkčnú, hygienickú, estetickú, ekostabilizačnú a environmentálnu hodnotu.
- Posilniť ekosystémové služby, zlepšiť mikroklimatické pomery zároveň prispieť k zníženiu hlučnosti a prašností a celkovému zlepšeniu životného prostredia,
- Zatraktívniť lokalitu mestského vnútrobloku osadením nových mestských prvkov drobnej architektúry, čím zlepšime kvalitu života obyvateľov .
 reg1
Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice,  zvýšiť  biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu  riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Kuzmányho, opravou  kompozície zelene a ozdravením existujúceho porastu zelene.

Hlavné aktivity projektu:
1.Stavebno-technické úpravy:
 • Obnovu starých poškodených plôch detského ihriska
 • Obnovu poškodeného chodníka pre peších
 • Úpravu vyšliapaných chodníkov na chodníky mlatové
 • Obnovu polovice povrchu plochy ihriska, pretransformovenie druhej polovice plochy ihriska na zeleň a chodník
2.Sadové úpravy:
 • Sadové úpravy ( krovito-trvalkové záhony, výsadba krov a stromov, okrasná a izolačná zeleň )
 • Založenie novej trávnatej plochy
3. Osadenie mestských prvkov drobnej architektúry
 • Osadenie mestských prvkov drobnej architektúry ( exteriérové herné a fitness prvky, parkové lavičky , odpadkové koše )
Popis realizácie aktivít projektu:
Projekt bude realizovaný v Mestskej časti Košice – Staré mesto, v katastrálnom území Huštáky, na sídlisku Kuzmányho, jednej z najstarších mestských častí nachádzajúcej sa v centre mesta Košice s počtom obyvateľov 20 593. Realizáciou projektu sa dosiahne:
 • obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej oblasti – vnútrobloku mesta Košice, ktorý bude atraktívny pre jeho obyvateľov.
 • Vhodne zvolené prvky zelenej infraštruktúry prispejú k znižovaniu a vyrovnávaniu vznikajúcich teplotných rozdielov, k zvlhčovaniu ovzdušia, ako aj k znižovaniu prachového a hlukového zaťaženia daného prostredia. Vysadené dreviny dopĺňajú existujúcu zeleň a prispievajú k znižovaniu hlučnosti a prašnosti vo vnútrobloku. Hustá vegetácia prispeje k stlmeniu hluku o 3 až 5 dB a absorpcii a degradácii znečisťujúcich látok z ovzdušia (O3, S02, NO, N02, CO, HCl, HF, NH3 a i.).
 • Výsadbou stromov, krov a trvalkových záhonov výrazne podporíme zdravý duševný a telesný rozvoj človeka.
 • Sadové úpravy, ako prirodzené krajinné prvky, prispejú k ekostabilizačným opatreniam tohto sídliska a budú môcť slúžiť ako ekokoridory pre voľne žijúce organizmy.
 • Časť vysadených stromov a krov zakryje nevhodné pohľady a doplní kompozíciu zelene a celkovo zatraktívni a estetizuje sídelné prostredie pre obyvateľov.
 •  Sadové úpravy, ako prirodzené krajinné prvky, prispejú k ekostabilizačným opatreniam
 • Znížením výmery nepriepustných povrchov takmer o 700 m² a ich konverziou na plochy zelene, dosiahneme zvýšenie vsakovania dažďovej vody do pôdy a umožníme jej postupné vyparovanie do okolitého prostredia. Zníženie zástavby pôdy predstavuje opatrenie, ktoré má vplyv na znižovanie povodňových rizík. Vysadená zeleň má vodozádržnú – retenčnú schopnosť
 reg2
Prijímateľ:  mesto Košice
Celkové oprávnené náklady projektu:  146 733,15 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 139 396,49 € 
Vlastné zdroje:  7 336,66 €
 
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu:  
Začiatok realizácie aktivít projektu: marec 2018
Ukončenie realizácie aktivít projektu: marec 2019
 
Skočiť na hlavné menu