Reakcia IA MPSVR SR ohľadne podpory opatrovateľskej služby z eurofondov


Dátum: 07.11.2019

Obrázok k aktualite Reakcia IA MPSVR SR ohľadne podpory opatrovateľskej služby z eurofondov

Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) realizovala v programovom období 2007 - 2013 a v programovom období 2014 – 2020 s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu  dva národné projekty zamerané na podporu opatrovateľskej služby.  Zásluhou týchto projektov bol od roku 2014 konštatovaný na Slovensku výrazný nárast rozsahu opatrovateľskej služby vykonávanej v domácnosti klienta tak zo strany obcí, ako aj zo strany neverejných poskytovateľov. Počet zamestnancov opatrovateľskej služby v tomto období vzrástol  o viac ako 3000 pracovných miest, ktoré boli vytvorené v rámci národných projektov. Cieľom projektov bolo zvýšenie dostupnosti  opatrovateľskej služby občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorom a podpora  ich zotrvania v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a to prostredníctvom metodickej a finančnej podpory poskytovateľov opatrovateľskej služby.

Evaluácia  národných projektov  poukázala na to, že vysoko rizikovú skupinu tvoria obce s nižším počtom obyvateľov, v ktorých iba 18,4% obcí s počtom obyvateľov do 1000 má registrovanú opatrovateľskú službu a obyvatelia týchto obcí, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú službu, sú prevažne umiestňovaní do pobytových zariadení.  S cieľom podpory rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach zahájila IA MPSVR SR v tomto roku  národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, do ktorého  sa môžu zapojiť výhradne malé obce do 1000 obyvateľov, ktoré neposkytovali opatrovateľskú službu počas posledných 24 mesiacov.  Prioritou projektu je prispieť k rozvoju poskytovania terénnej formy opatrovateľskej služby verejnými poskytovateľmi v malých obciach a podporiť proces zmeny vnímania a poskytovania sociálnych služieb odklonom od modelu tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach. Prostredníctvom projektu bude žiadateľom poskytnutá finančná podpora na 2 pracovné miesta opatrovateliek a tiež transfer na ich vzdelávanie a supervíziu.  

S cieľom udržateľnosti  poskytovaných opatrovateľských  služieb, ktoré boli podporené v rámci ukončených národných projektov, vyhlásila Implementačná agentúra dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na podporu opatrovateľskej služby (POS), na ktorú je vyčlenených 50 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie.  K dnešnému dňu je v rámci výzvy  POS zazmluvnených 280 projektov a 3 sú v procese zazmluvnenia, predpokladaný počet podporených pracovných miest je viac ako 4 290. Poskytovatelia opatrovateľskej služby  sú  v rámci tejto výzvy v pozícii prijímateľov dopytovo orientovaných projektov , čo im poskytlo väčšiu autonómiu pri realizácii projektov.  Počas implementácie boli v rámci viacerých projektov identifikované závažné a podstatné porušenia Zmluvy o nenávratný finančný príspevok, a to predovšetkým zo strany mimovládneho sektora. Vzhľadom nato sa podrobne preverujú všetky žiadosti o platbu, ide o hĺbkovú kontrolu. Implementačná agentúra nadväzuje spoluprácu aj s inými orgánmi. Zároveň sú vo viacerých prípadoch aj relevantné podozrenia na porušenie Zákonníka práce pri uzatvorených pracovných zmluvách. Tieto skutočnosti predstavujú závažné porušenia legislatívy SR a EÚ a budú riešené cez právnou cestou, čo môže viesť k oznámeniu zistených skutočností orgánom činných v trestnom konaní, OLAF (Európskemu úradu pre boj proti podvodom) a Inšpektorátu práce.

Viacerí prijímatelia aj napriek upozorneniam nepredkladajú žiadosti o platbu v odporúčaných intervaloch, a to najmenej jedenkrát za tri kalendárne mesiace. Zároveň pri danej výzve (POS) nie sú preplatené výdavky na riadenie projektu, v zmysle nastavených podmienok vo výzve, čo v danom prípade predstavuje najväčší problém, keďže viacerí prijímatelia nemajú skúsenosti s riadením projektov, a predkladané žiadosti o platbu nie sú predkladané v stanovených normách a je v nich veľká chybovosť, čo zdržuje administratívnu kontrolu žiadostí o platbu, a to aj napriek opakovaným upozorneniam. Implementačná agentúra pripravuje opatrenia, ktoré by prispeli k riešeniu tejto situácie. 


Skočiť na hlavné menu