Radnica v Liptovskom Hrádku plánuje do konca roka vybudovať časť mestskej cyklotrasy


Dátum: 08.06.2020

Obrázok k aktualite Radnica v Liptovskom Hrádku plánuje do konca roka vybudovať časť mestskej cyklotrasy
Mesto Liptovský Hrádok získalo 485-tisíc eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na výstavbu mestskej cyklotrasy. Projekt „Cyklotrasa Liptovský Hrádok – II. etapa“ bude radnica v Liptovskom Hrádku spolufinancovať piatimi percentami.

„Dĺžka úseku cyklotrasy bude 1,3 kilometra. Začínať bude pri križovatke s Hradnou ulicou, pokračuje ulicou Pri železnici a končí pred spojnicou ulice Športovej a ulice Pri železnici (blízko malého podchodu),“ informovala Zuzana Strapoňová, vedúca Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. Trasa je v súbehu s miestnou komunikáciou a je vedená po chodníku, ktorý bude zrekonštruovaný na cyklopeší chodník.

Súčasťou projektu budú aj viaceré prvky cyklistickej infraštruktúry. V úseku pribudne 47 lavičiek, 2 plagátovacie plochy, 2 stojany na bicykle s prístreškom a 26 nádob na odpadky.

V akom stave je tento projekt v aktuálnom období, kedy sa začne so samotnou realizáciou? „Po ukončení zdĺhavého procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky bol vybraný úspešný uchádzač na dodanie stavebných prác na stavbe „Cyklotrasa Liptovský Hrádok – II. etapa“. Zmluva o dielo bola podpísaná 21. apríla 2020. Zatiaľ bez zverejnenia, keďže celý proces verejného obstarávania je na kontrole na riadiacom orgáne. Pevne verím, že kontrola v Žiline prebehne rýchlo, aby sme stihli práce zrealizovať do konca tohto roku,“ povedala Zuzana Strapoňová.

Stavenisko bude zhotoviteľovi stavby, ktorým bude spoločnosť STRABAG s.r.o., Bratislava, odovzdané do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo. Termín realizácie diela je do 122 kalendárnych dní a celkové náklady sú vyčíslené na 484 760,75 eur s DPH.

Rozhodnutím z 3. mája 2019 bol obcou Kráľova Lehota (obec určená Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši) povolený výrub 23 kusov stromov a 120 m2 krovitých porastov vo verejnej zeleni na ulici Pri železnici v úseku plánovanej výstavby v rámci projektu cyklotrasy.

Uvedené dreviny sa podľa projektovej dokumentácie nachádzajú v trase plánovanej cyklotrasy a nie je možné ich ponechať. „Výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody je možné kvôli ochrane hniezdiacich vtákov uskutočniť najmä mimo vegetačného obdobia, teda v termíne od 1. októbra do 31. marca. Kým však nebol známy výsledok verejnej súťaže, výrub drevín bol bezpredmetný. Pred začatím stavebných prác sa výrub uskutoční len za podmienky, že odborný ornitologický prieskum nepotvrdí výskyt hniezdiacich vtákov,“ vysvetlila Viera Malastová z Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.

„Vo východnej časti trasy sa nachádza 16 líp malolistých s obvodmi okolo 100 centimetrov. Ich koruny je potrebné pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky neustále upravovať orezávaním. Lipy tu pre svoju mohutnosť nemajú perspektívu ďalšieho rastu. Zeleň v tejto lokalite je umiestnená nerovnomerne a je pozostatkom predchádzajúcej výsadby. V západnej časti úseku dôjde k odstráneniu nesúrodého porastu briez a borovíc,“ uviedla Viera Malastová.

Za odstránenú zeleň bude vysadených 46 kusov javorov mliečnych v kultivaroch vhodných do mestského prostredia. „Cieľom navrhovanej výsadby je dotvorenie uličného priestoru vytvorením stromoradia, ktoré rešpektuje priestorové možnosti cyklotrasy. Výber druhu nadväzuje na existujúcu výsadbu na blízkej Hradnej ulici. Stromoradie z guľovitých a stĺpovitých javorov menšieho vzrastu opticky oddelí cyklotrasu od existujúceho radu garáží pozdĺž železničnej trate, podporí estetickú funkciu upraveného prostredia a zvýši jeho atraktivitu,“ doplnila Viera Malastová.

• Mestská cyklotrasa v skratke
►Výška poskytnutej dotácie: 485 000 €
►Spolufinancovanie mesta: 25 000 €
►Dĺžka cyklotrasy: 1,3 kilometra
►Počet lavičiek: 47
►Počet plagátovacích plôch: 2
►Počet stojanov na bicykle s prístreškom: 2
►Počet nádob na odpadky: 26

Skočiť na hlavné menu