PSK zavŕšil projekt SMART


Dátum: 03.11.2023

Obrázok k aktualite PSK zavŕšil projekt SMART

Úrad Prešovského samosprávneho kraja pracuje efektívnejšie, rýchlejšie a je viac smart. Prispel k tomu projekt SMART PSK - Kvalitnejšia budúcnosť, ktorý realizoval uplynulé štyri roky s cieľom skvalitniť svoje procesy a lepšie pracovať v prospech obyvateľov žijúcich vo svojich regiónov.  PSK je vďaka tomu krajom príležitostí, významného regionálneho rozvoja, zmodernizovaných stredných škôl, vynovenej cestnej infraštruktúry aj významného oživenia kultúry.

 

Foto: Oživenie kultúry v PSK

Prešovská krajská samospráva sa za ostatné roky vo fungovaní výrazne posunula, zmodernizovala zvonku i zvnútra a zjednodušila svoje procesy na všetkých úrovniach. Stala sa otvorenejšou, transparentnejšou a flexibilnejšiu verejnou správou, ktorá rýchlejšie reaguje na podnety obyvateľov kraja. Do svojho procesu a pre jeho zefektívnenie zároveň implementovala nové inovatívne technológie. Skvalitnenie fungovania úradu prešovskej župy umožnil projekt SMART PSK – Kvalitnejšia budúcnosť s alokáciou 3,2 mil. eur, s ktorým pred štyrmi rokmi uspela vo výzve rezortu vnútra.

Foto: Záverečná konferencia SMART

„Pred piatimi rokmi stáli vyššie územné celky na Slovensku pred veľkou výzvou zapojiť sa do projektu efektívnej verejnej správy. Dnes vidíme hmatateľné výsledky nášho úsilia, kedy sme robili všetko pre naše zlepšenie a zvýšenie našej výkonnosti a odbornosti. Úrad PSK sa vďaka projektu SMART jednoznačne zdynamizoval a nastavil tak, že je úradom pre ľudí a prináša konkrétne riešenia problémov, ktoré ich trápia,“ vyjadril sa riaditeľ Úradu PSK Fabián Novotný. Ako ďalej uviedol, zmenou organizačnej štruktúry sa zjednodušilo riadenie a zrýchlilo rozhodovanie. Výsledky nastavenia  nových procesov sa odzrkadlili vo viacerých sférach agendy samosprávneho kraja.

Zefektívnili sme sociálnu oblasť, čo sa odráža na rýchlejšom prijímaní osôb odkázaných na starostlivosť iných, skvalitnili fungovanie v rámci našich škôl a naliali veľa kapitálových zdrojov tiež do kultúry, aby sa naše kultúrne inštitúcie mohli vylepšiť a zatraktívniť. A krajší je aj samotný Úrad Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je reprezentatívnym miestom vykonávania verejnej správy a čo je hlavné, s kvalitným tímom zamestnancov. Avšak stojíme pred ďalšími výzvami  a chceme a máme sa v čom ďalej zlepšovať,“ konkretizoval  riaditeľ ÚPSK.  

Foto: Modernizácia stredného školstva v PSK

Projekt SMART PSK – Kvalitnejšia budúcnosť sa realizoval prostredníctvom štyroch aktivít. Prvou boli procesy, systémy a politiky PSK s dôrazom na uplatnenie SMART princípov, vybudovanie strategicko-analytickej kapacity pre potreby regiónu so vznikom jednotky Inštitút rozvoja Úradu PSK, ako aj na zavedenie nových prístupov a nástrojov i na tvorbu stratégií. Druhá aktivita sa sústredila na vybudovanie  a podporu implementačnej kapacity PSK pre iniciatívu dobiehajúcich regiónov Caching-up Regions, kde výsledkom je zriadenie samostatného odboru projektového riadenia. V rámci tretej aktivity sa pristúpilo k zavádzaniu systémov kvality riadenia prostredníctvom modelu CAF vo vybraných stredných školách a štvrtá za zamerala na vzdelávanie zamestnancov Úradu PSK.

Foto: Záverečná konferencia SMART

Koncepcia SMART konkrétne priniesla množstvo projektov v oblasti školstva, dopravy, cyklistiky, marginalizovaných rómskych komunít, ale aj regionálneho rozvoja, pričom ďalšie sú naplánované. Spustila sa príprava integrovaného dopravného systému v území, a tým zatraktívnenie verejnej dopravy. Vybudoval sa geoportál s otvorenými dátami, mapami a geografickými informačnými systémami (GIS), ktoré okrem súkromného sektora a samospráv slúžia aj bežnému občanovi. A pripravili sa i viaceré verejnoprospešné aplikácie – RISK pre spravovanie projektových zámerov či aplikácia pre cyklomanažérov, ktorá prináša informácie o cyklotrasách v kraji.

Foto: Rekonštrukcia ciest v PSK

Úrad je tiež v rámci vlastných kapacít schopný pripraviť dôležité koncepčné materiály napasované na mieru potrebám regiónov PSK. Už zrealizovaný je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a tiež Integrované územné stratégie, vďaka ktorým dokáže prešovská župa implementovať balík s hodnotou 250 mil. eur priamo do územia a investovať ho do významných rozvojových projektov.

A napokon SMART umožnil i odborné vzdelávanie zamestnancov Úradu PSK cez aktivity „šité na mieru“ ich potrebám. Presnejšie cez medzinárodné odborné konferencie s účasťou zahraničných expertov, stáže, tréningy mäkkých zručností aj odborné certifikované kurzy, ktoré boli založené najmä na výmene skúseností a príkladoch dobrej praxe v zahraničí.

PSK v projekte, ktorý odštartoval v roku 2020, spolupracoval s Prešovskou univerzitou a tiež s ďalšími subdodávateľmi, ako aj s regionalistami, geoinformatikmi a mnohými socio-ekonomickými partnermi.


Skočiť na hlavné menu