Projektové zámery stredné odborné školy


Dátum: 14.12.2018

Obrázok k aktualite Projektové zámery stredné odborné školy
RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk  zverejní Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Hlavným zameraním výzvy je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Výzva sa realizuje v rámci špecifického cieľa 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Na výzvu bude nadväzovať výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP  na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, ktorá bude vyhlásená v priebehu roka 2019.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 17 052 427 EUR (zdroj EÚ), ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIÚS“) nasledovne:

Samosprávny kraj Alokácia na kraj
(zdroj EÚ)
Alokácia pre RIÚS
(zdroj EÚ)
Alokácia pre MFO[1]
(zdroj EÚ)
Bratislavský 3 160 213 N/A 3 160 213
Trnavský 1 532 684 1 532 684 N/A
Nitriansky 5 075 495 1 349 312 3 726 183
Trenčiansky 2 108 501 771 815 1 336 686
Banskobystrický N/A N/A N/A
Žilinský 4 487 547 N/A 4 487 547
Prešovský 687 987 N/A 687 987
Košický N/A N/A N/A
SPOLU 17 052 427 3 653 811 13 398 616

       Pozn.: N/A znamená, že pre príslušné územie sa výzva nevyhlasuje.

Oprávnení žiadatelia:

  • zriaďovatelia stredných odborných škôl, odborných učilíšť, stredné odborné školy, odborné učilištia.

Oprávnené aktivity:

  • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne, knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením  prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Skočiť na hlavné menu