Projekt Partnerstva Spiša v realizácii


Dátum: 06.11.2020

Obrázok k aktualite Projekt Partnerstva Spiša v realizácii
V súvislosti s potrebou reagovať na zmeny vo vývoji spoločnosti bola pre Európsku úniu vypracovaná stratégia Európa 2020, orientovaná na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.
K plneniu týchto strategických zámerov prispieva v Slovenskej republike aj Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), zameraný na investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy.


Výkon verejnej správy – ako sústavy správnych orgánov zahŕňajúcich rozsiahlu skupinu verejných služieb – rámcujú verejné politiky, ktorých nedostatkom je podľa základného dokumentu OP EVS ich sektorová orientácia, chýbajúce vzájomné prepojenie a nízka participácia prijímateľov na tvorbe politík. Aj z tohto dôvodu je praktický výkon verejnej správy postavený na tradičných prístupoch, dokumentoch, podpisoch, pečiatkach, archívoch...

Jedným z nástrojov, ako prispieť k tvorbe lepších verejných politík vo verejnej správe, je implementácia projektov vďaka podpore z európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom OP EVS. Možnosť realizovať takéto projekty majú na základe vypracovaných a schválených projektových žiadostí pre definované oblasti mimovládne neziskové organizácie. Tieto organizácie sa tak stávajú partnermi OP EVS a zároveň subjektmi motivujúcimi prijímateľov služieb verejnej správy k spoluúčasti na správe a rozvoji vecí verejných.

Na výzvu Operačného programu Efektívna verejná správa úspešne reagovalo aj občianske združenie Partnerstvo Spiša, ktoré v rámci programu realizuje projekt Verejná politika a prostredie sociálneho podnikania v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica (https://partnerstvospisa.sk/o-projekte/) Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Realizáciou projektu chce Partnerstvo Spiša prispieť k podpore skvalitnenia systémov a k optimalizácii procesov vo verejnej správe v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. Aktivity projektu sú zamerané na overenie implementácie konceptu sociálneho podnikania v regionálnych podmienkach, na území okresov, ktoré sú historicky priestorom pôsobnosti občianskeho združenia Partnerstvo Spiša.
Úspešná realizácia projektu je podmienená naplnením stanoveného rozsahu, ktorým je monitoring, hodnotenie a návrh riešení na optimalizáciu politík definovanej oblasti.
Výsledky činností sú v projekte formulované do konkrétnych výstupov ako analýzy, hodnotenia, návrhy a koncepčné materiály, nadväzujúcich na výstupy s informačným zameraním.

Oblasť sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov je na Slovensku legislatívne ukotvená zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v základnom rozsahu nadobudol účinnosť 1. mája 2018.

Svojou informačnou prácou a návrhmi na platforme projektu chce Partnerstvo Spiša prispieť do mozaiky informácií o uplatnení konceptu sociálnych podnikov v regionálnych podmienkach okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
Uverejnené v rámci projektu: Verejná politika a prostredie sociálneho podnikania v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica Prijímateľ: Partnerstvo Spiša, občianske združenie Trvanie realizácie projektu: 04/2019 – 04/2020

Skočiť na hlavné menu